[H-verkko] Tampere, Väitös: Casting the Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä`s History of the Finnish Theatre Company (1906-1910)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 19 11:20:31 EET 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Väitös: Casting the Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel
Aspelin-Haapkylä`s History of the Finnish Theatre Company (1906-1910)

Tampere
---------------------------------------------------------

FM Ilona Pikkasen historian alaan kuuluva väitöskirja: Casting the Ideal Past:
a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä`s History of the
Finnish Theatre Company (1906-1910) (Ihanteellista menneisyyttä luomassa:
narratologinen lähiluku Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen teatterin
historiasta I-IV (1906-1910))

tarkastetaan 14.12.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen
luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ann Rigney (Utrechtin yliopisto). Kustoksena
toimii professori Irma Sulkunen.

Ilona Pikkanen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin
yliopistossa.

Pikkasen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1787,
Tampere University Press, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8985-3, ISSN 1455-1616.
Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica
Universitatis Tamperensis; 1262, Tampere University Press 2012. ISBN
978-951-44-8986-0, ISSN 1456-954X.

* http://acta.uta.fi./teos.php?id=1000184

***

Väitöskirjan keskeisenä kysymyksenä on se, miten kansakuntaisuutta luodaan
historiankirjoituksen avulla. Toisin sanoen tutkimuksessa pohditaan sitä,
millaisia kirjallisia muotoja poliittinen ideologia voi ja pyrkii kulloisessakin
historiallisessa tilanteessa ottamaan.

Tutkimus lähestyy niin sanotun historiallisen narratologian välinein
professori Eliel Aspelin-Haapkylän paradigmaattista Suomalaisen teatterin
historiaa, joka julkaistiin vuosina 1906–1910, suurlakon ja
eduskuntauudistuksen jälkeisenä kuohuvana ajankohtana. Historiankirjoitus
nähdään sekä tapana tuottaa tietoa menneisyydestä että sosiaalisena
tekona, yhteisön jäseniä yhdistämään pyrkivänä tapana esittää
menneisyyttä. Tutkimuksessa korostetaan että se, miten menneisyyttä
esitetään – representaatioiden muoto – on yhtä tärkeä kysymys kuin se,
mitä tutkitaan, eli kysymys siitä, mikä menneisyys (aikakaudet, tapahtumat,
henkilöt) tehdään merkitykselliseksi.

 Tutkimus analysoi kansallisen historiankirjoituksen lajiominaisia muotoja ja
1900-luvun alun historiakulttuurin ominaispiirteitä sekä kysyy, mitä
Suomalaisen teatterin historia kertoo sen kirjoittajan ja hänen
vanhasuomalaisen yhteisönsä poliittisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta
positiosta. Tutkimalla Aspelin-Haapkylän kerronnallisten valintojen ja hänen
käytössään olleiden lähteiden suhdetta se myös tarjoaa uutta tietoa
suomenkielisen teatterin historiasta 1800-luvun lopulla.
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/