[H-verkko] CFP: Artefactum verkkojulkaisu

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 31 10:44:16 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Artefactum verkkojulkaisu

ARTEFACTUM
esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu
en refereegranskad nätskrift för föremålsforskning
(text på svenska: se nedan)

Artefactum
www.artefacta.fi/artefactum

esinetutkimuksen vertaisarvioitu verkkojulkaisu

30.5.2012

Artefactum (ISSN 2242-7414) on Esinetutkimusverkosto Artefactan uusi,
monitieteinen verkkojulkaisu. Kipinän julkaisu sai vuoden 2011
avajaiskonferenssistamme, jonka 50 esitelmää osoittivat, että
esinetutkimus on kokemassa uutta nousua. Toivotamme tervetulleiksi
artikkeliehdotukset kaikilta esinetutkimuksen aloilta! Julkaisemme
tieteellisiä, suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita.

Artikkeli voi käsitellä yksittäistä esinettä, pientä esineryhmää,
kokonaisia kokoelmia tai vaikkapa kokonaisvaltaista teoriaa esineiden
roolista yhteiskunnassa. Esineitä voi lähestyä esimerkiksi
valmistamisen, muotoilun, ornamenttien, tyylien, käytön, kuluttamisen
tai tutkimusmenetelmien kannalta.

Artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin eli referee-menettelyn.
Esinetutkimusverkoston tieteellinen neuvottelukunta huolehtii
vertaisarvioinnin toteutumisesta hyvän tieteellisen käytännön
mukaisesti. Artikkelien toimittamisesta ja taitosta vastaa
Artefacta-verkkopalvelun toimitus. Artefactumia toimitetaan
jatkuvasti, ja artikkelit julkaistaan yksitellen sitä mukaa, kun ne
valmistuvat. Jokainen Artefactumissa julkaistu artikkeli muodostaa
siis yksin verkkojulkaisun yhden numeron:

Meikäläinen, Maija 2015: ”1600-luvun metsästystikarit Suomessa”.
Artefactum 23. Helsinki: Artefacta. Saatavissa:
http://www.artefacta.fi/artefactum

Ehdotettu artikkeli voi edustaa yliopistollista oppiainetta kuten
antropologiaa, arkeologiaa, etnologiaa, historiaa, käsityötiedettä,
muotoilua, museologiaa, sosiologiaa tai taidehistoriaa. Artikkeli voi
edustaa myös sellaista alaa, joka ei esiinny yliopistoissa itsenäisenä
oppiaineena, kuten heraldiikkaa tai numismatiikkaa. Artikkeli voi
lähestyä esineitä myös konservoinnin näkökulmasta.

Viime aikoina esinetutkimus on ollut teoreettisesti ja
yliopistollisesti painottunutta, mutta haluamme sen ohella kannustaa
julkaisemaan artikkeleita konkreettisista ja käytännönläheisistä
aiheista. Artikkeli voi edustaa sellaista aineistolähtöistä esineiden
tutkimusta, esimerkiksi museoissa, joka ei ole sitoutunut mihinkään
tiettyyn oppiaineeseen.

Tarkemmat ohjeet artikkelin tarjoamiseksi ovat sivulla:
http://www.artefacta.fi/artefactum

Vastaamme mielellämme tiedusteluihin!
esinetutkimus at gmail.com

Toimitus
Päätoimittaja Alex Snellman (historia), Frida Ehrnsten (arkeologia),
Niklas Huldén (etnologia), Mervi Suhonen (arkeologia).

Tieteellinen neuvottelukunta
Puheenjohtaja, dos. Tuukka Talvio (numismatiikka), FT Elina Anttila
(taidehistoria), dos. Helena Edgren (taidehistoria), FL Niklas Huldén
(etnologia), dos. Visa Immonen (arkeologia), dos. Teppo Korhonen
(kansatiede), dos. Ritva Koskennurmi‐Sivonen (käsityötiede),
prof. Mika Lavento (arkeologia), dos. Ildikó Lehtinen (kansatiede),
dos. Minna Sarantola‐Weiss (historia), dos. Renja
Suominen‐Kokkonen (taidehistoria), prof. Kirsi
Vainio‐Korhonen (historia).

*Tämän kutsun saa välittää eteenpäin kaikille kiinnostuneille
tahoille*


* * * *


Artefactum
www.artefacta.fi/artefactum

en refereegranskad nätskrift för föremålsforskning

30.5.2012

Artefactum (ISSN 2242-7414) är en ny mångvetenskaplig nätskrift i
samband med Artefacta, nätverket för föremålsforskning. Tanken om en
egen publikation väcktes på nätverkets öppningskonferens år 2011, då
50 föredrag tydligt visade att föremålsforskning håller på att
genomgå ett nytt upplyft. Vi välkomnar artikelförslag från
föremålsforskningens alla olika grenar. Vi publicerar vetenskapliga,
finsk- och svenskspråkiga artiklar.

Artikeln kan behandla allt från ett enskilt föremål eller en mindre
föremålsgrupp till hela samlingar, eller holistiska teorier om
föremålens roll i samhället. Man kan närma sig föremålen till exempel
genom deras tillverkning, formgivning, ornament, stil, användning,
förbruk eller forskningsmetoder.

Artiklarna genomgår en refereegranskning. Nätverkets vetenskapliga
delegation tar hand om att refereegranskningen sker enligt god
vetenskaplig praxis. För artiklarnas redigering och ombrytning
ansvarar Artefacta-webbtjänstens redaktion. Artefactum redigeras
fortlöpande och artiklarna publiceras en åt gången, allteftersom de
blir färdiga. Varje artikel publicerad i Artefactum bildar således
ett eget nummer av nätskriften:

Svensson, Svenne 2015: ”Slösaktigheten och galgens stora genombrott
”. Artefactum 23. Helsingfors: Artefacta. Tillgänglig:
http://www.artefacta.fi/artefactum

Den framlagda artikeln kan representera ett läroämne på universitetet
såsom antropologi, arkeologi, etnologi, historia, hantverkskunskap,
formgivning, museologi, sociologi eller konsthistoria. Artikeln kan
också representera ett fack som inte förekommer på universitetet som
ett eget läroämne, såsom till exempel heraldik eller numismatik.
Föremålen i artikeln kan också presenteras ur konserveringens
synvinkel.

På senare tid har förmålsforskningen varit mycket teoretiskt och
akademiskt inriktad, men vi vill dessutom uppmuntra till att
publicera artiklar om konkreta och praktiska ämnen. Artikeln kan
representera materialbaserad förmålsforskning, till exempel i museer,
som inte är bundet till något visst läroämne.

Närmare anvisningar för hur en artikel kan läggas fram finns på
sidan: http://www.artefacta.fi/artefactum

Vi svarar gärna på förfrågningar!
esinetutkimus at gmail.com

Redaktionen
Huvudredaktör Alex Snellman (historia), Frida Ehrnsten (arkeologi),
Niklas Huldén (etnologi), Mervi Suhonen (arkeologi).

Vetenskapliga delegationen
Ordförande, doc. Tuukka Talvio (numismatik), FD Elina Anttila
(konsthistoria), doc. Helena Edgren (konsthistoria), FL Niklas Huldén
(etnologi), doc. Visa Immonen (arkeologi), doc. Teppo Korhonen
(etnologi), doc. Ritva Koskennurmi‐Sivonen (hantverkskunskap),
prof. Mika Lavento (arkeologi), doc. Ildikó Lehtinen (etnologi), doc.
Minna Sarantola‐Weiss (historia), doc. Renja
Suominen‐Kokkonen (konsthistoria), prof. Kirsi
Vainio‐Korhonen (historia).

*Denna inbjudan får förmedlas vidare till alla intresserade aktörer*
--

Sähköpostilistaa koskevat kysymykset voit lähettää osoitteeseen . Jos
et halua vastaanottaa Artefactan sähköpostia, niin ilmoita siitä
samaan osoitteeseen.

Ystävällisin terveisin
Artefacta-verkkopalvelun toimitus


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.09.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.artefacta.fi/artefactum