[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Representaation teoria ja sen soveltaminen käytännössä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 20 09:45:37 EET 2012


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Marja Härmänmaa  FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Knuuttila, Tarja; Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio.
Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Gaudeamus, 2010. 388 sivua.


Representaation teoria ja sen soveltaminen käytännössä
---------------------------------------------------------

Tarja Knuuttila ja Aki Petteri Lehtinen ovat toimittaneet
monipuolisen teoksen representaation käsitteen teoriasta ja sen
soveltamisesta. Metodologisesti hyödyllinen ja monitieteinen kirja
löytänee tiensä usean tutkijan käsikirjastoon.


Representaatio eli esittäminen, edustaminen, kuvaaminen,
merkitseminen, jne., on keskeisessä asemassa ihmisen
arkipäivässä. Lisäksi se on vakiintunut käsite vähintään
humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tästä
huolimatta representaatio on ollut myös moninaisen kritiikin
kohteena - johtuen muun muassa totuuden itsensä jäämisestä
toissijaiseen asemaan huomion keskittyessä ulkoiseen
'esittämiseen'. Kritiikin tuloksena vuoroin koko käsitteestä on
haluttu luopua, vuoroin se on dekonstruoitu osoittamalla sen
moninainen merkitys, tai vähintäänkin sitä on yritetty muotoilla
uudelleen. Kritiikistä huolimatta käsite on edelleen mitä
elinvoimaisin.

Knuuttilan ja Lehtisen toimittama järeä esitys representaation
käsitteestä sai toimittajien mukaan alkunsa professori Eero
Tarastin johtamasta tutkimushankkeesta. Järeä on myös
kirjoittajakunta, joka muodostuu pääsääntöisesti Helsingin
yliopiston jo oman alansa vakiintuneista tutkijoista: filosofeista,
kirjallisuuden- ja taiteidentutkijoista, sosiologeista ja
tekoälyntutkijoista. Mukana on kontribuutioita muun muassa
Ahti-Veikko Pietariselta, Markus Lammenrannalta, Harri Veivolta, Timo
Kaitarolta, Christina Krauselta, Leena-Maija Rossilta, Jukka
Törröseltä ja Timo Honkelalta. Monitieteinen teos jakaantuu
kolmeen eri osaan, joista ensimmäinen on omistettu representaatiolle
filosofiassa, toinen puolestaan kirjallisuudelle ja taiteelle, jota
seuraa representaation ongelman käsittely kognition, aivotutkimuksen
ja neurotieteiden näkökulmasta. Viimeinen osa sisältää
artikkeleita koskien yhteiskunnallista tutkimusta,
tietojenkäsittelytiedettä ja tieteellistä representaatiota.
Perusteellinen johdanto puolestaan pureutuu käsitteen filosofisiin
juuriin, keskittyen tietoteoreettisiin sekä kieli- ja
tieteenfilosofisiin representaatiokäsityksiin.

Kuudentoista artikkelin voimin teos valottaa käsitteen
tietoteoreettista taustaa, selittää sen varsinaista merkitystä,
eli sitä mitä representaatio itse asiassa tarkoittaa, ja toisaalta
esittää representoinnin soveltamista eri tieteenaloilla.
Ensimmäisessä osassa käsitellään Richard Rortyn
representaatiokritiikkiä, Wittgensteinin kielifilosofiaa, Piercen
semiotiikkaa ja Nelson Goodmanin symboliteoriaa. Taiteentutkimukselle
omistetussa osiossa valotetaan representaatiota kirjallisuudessa,
surrealistien näkemystä todellisuuden representoinnista, kokeilevan
runouden representaatiota, ja taiteellisen representaation
materiaalisuus konkretisoituu Heli Rekulan videoteoksen analyysiin.
Seuraavassa osassa kerrotaan kognitio- ja neurotieteiden
näkökulmasta, kuinka aivot tuottavat representaatioita. Viimeisenä
vuoronsa saa kuvallinen representointi politiikan tekemisen muotona,
yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä, sekä
yhteiskunnallinen representaatio tutkimuksen välineenä.

Huolellisesti toimitettu teos on sisällöltään vakuuttava ja
lisäksi vielä tekstien selkeys tekee siitä miellyttävän
luettavan. Mielestäni siitä kannattaisi julkaista myös
englanninkielinen versio.

 ---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/