[H-verkko] CFP: Valta, väkivalta ja yhteiskunta - X Kustaa Vaasa -seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Helmi 7 18:55:24 EET 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Valta, väkivalta ja yhteiskunta - X Kustaa Vaasa -seminaari

X Kustaa Vaasa -seminaari, Jyväskylä 7.–8.6.2012

Kustaa Vaasa -seminaari on Jyväskylän yliopiston historian ja
etnologian laitoksen ( https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/en ) ja
sen piirissä toimivan Early Modern Morals -tutkimuskeskittymän (
http://earlymodernmorals.jyu.fi/ ) järjestämä vuosittainen seminaari.
Seminaarien tarkoituksena on koota yhteen varhaismodernin ja modernin
ajan historian tutkijoita esittelemään ja keskustelemaan
tutkimustuloksistaan. 

Valta, väkivalta ja yhteiskunta

Valta, väkivalta ja yhteiskunta -seminaari kutsuu tutkijoita
keskustelemaan vallan ja vä-kivallan suhteesta ja sen vaikutuksesta
yhteiskunnan eri puoliin. 

Väkivalta on sosiaalinen ja kulttuurinen konstruktio. Tästä syystä
kaikki se, mikä ymmär-retään väkivallaksi nykyisissä moderneissa
länsimaissa, ei välttämättä ole ollut sitä ihmi-sille menneinä
aikoina tai toisissa kulttuureissa. Voidaan ajatella, että
esimerkiksi uuden ajan alun yhteiskunnassa yleisesti esiintynyt lievä
väkivalta korvapuusteineen ja tukka-pöllyineen oli osa normaalia
konfliktin ratkaisua.

Väkivalta kietoutuu myös monella tavalla vallankäyttöä koskeviin
kysymyksiin. Väkivalta, toisen alistaminen, on jo itsessään
vallankäyttöä. Historiallisesti merkittävät kehityslinjat ovat
koskeneet yhteisöllisiä väkivallan kontrollikeinoja sekä
väkivaltakoneiston siirtymistä valtion monopoliksi. Vallankäytöstä
oli kysymys myös silloin, kun määriteltiin mitkä väkivallan muodot
edellyttivät viranomaisten puuttumista tai kun tehtiin rajanvetoa
väkivallan ja sallitun kurittamisen välillä.

Väkivallan ja sen historian tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kysymys
pelkästään yksilöiden välisten konfliktien tai väkivallan
synnyttäneiden yhteiskunnallisten olojen tutkimuksesta. Väkivallan
historia on myös ilmiön muuttuvien määrittelyjen tutkimusta – ja
näitä määrittelyjä tekevät niin tutkimuksen kohteet kuin tutkijat
itse. Uudet määrittelyt merkit-sevät yhtäältä uusia näkökulmia ja
painopisteitä ilmiön tutkimuksessa ja sen ymmärtämi-sessä. Toisaalta
ne tarkentavat ilmiöstä saatavaa kuvaa ja tuovat siihen uusia
vivahteita.

Tämä herättää luonnollisesti kysymyksen siitä, missä vaiheessa ja
mistä syystä jostakin aiemmin hyväksytystä toimintamuodosta tuli
kiellettyä väkivaltaa? Esimerkiksi eräiden yhdysvaltalaisten
osavaltioiden kaavailut perheväkivallan sallimisesta osoittavat, että
kehitys ei kulje pelkästään yhteen suuntaan – ja tämäkin ilmiö on
tutkimuksen arvoinen.

Luennoista ja työryhmätyöskentelystä koostuvassa Kustaa Vaasa
seminaarissa valotetaan eri suunnista väkivaltaan liittyvää
tematiikka. Keskeisiä käsiteltäviä teemoja ovat esimer-kiksi
seuraavat:

-	yksilö väkivallantekijänä ja uhrina
-	väkivalta ja taloudellis-sosiaaliset olosuhteet
-	oikeus määrittää mitä väkivalta on 
-	oikeus käyttää väkivaltaa
-	sukupuolittunut väkivalta
-	julkinen ja yksityinen väkivalta

Seminaarin ilmoittaudutaan 18.3.2012 mennessä lähettämällä enintään
liuskan mittainen abstrakti osoitteeseen
hela-harjoittelija at campus.jyu.fi . Aiheen hyväksymisestä ja
semi-naarin ohjelmasta tiedotetaan maaliskuun loppuun mennessä.
Työryhmiin hyväksyttyjen esitelmien pituus on korkeintaan 20
minuuttia, mutta voi halutessaan lähettää myös laa-jemman tekstin.
Ryhmien työkielenä on osallistujista riippuen englanti tai suomi.

Lisätietoja antaa Jari Eilola Jari.Eilola at campus.jyu.fi , Jyväskylän
yliopisto, Historian ja etnologian laitos, PL 35, FIN 40014
Jyväskylän yliopisto.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jari Eilola <Jari.Eilola at campus.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 19.03.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://