[H-verkko] =?UTF-8?B?VHn2dOQ6?= Historiatieteiden tutkijakoulu, 10 tohtorinkoulutuspaikkaa, hakujulistus - Finnish Doctoral School of History, Call for applications for 10 graduate school places

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Syys 20 11:04:25 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historiatieteiden tutkijakoulu, 10 tohtorinkoulutuspaikkaa,
hakujulistus - Finnish Doctoral School of History,  Call for
applications for 10 graduate school places

Hakujulistus 20.09.2011

HISTORIATIETEIDEN TUTKIJAKOULU

Julistaa haettavaksi kymmenen (10) Suomen Akatemian rahoittamaa
tohtorinkoulutuspaikkaa nelivuotiskaudeksi 1.1.2012–31.12.2015.

Historiatieteiden tutkijakoulu on Opetusministeriön ja Suomen
Akatemian rahoittama valtakunnallinen historiantutkimuksen
jatkokoulutusorganisaatio. Palkallista tohtorinkoulutuspaikkaa voivat
hakea väitöskirjan tekijät, jotka on hyväksytty historian
jatko-opiskelijaksi suomalaiseen yliopistoon. Paikat on tarkoitettu
pääsääntöisesti väitöskirjatutkimuksensa alkuvaiheessa oleville
hakijoille. Valinnassa painotetaan hakijan lupaavuutta tutkijana,
ensisijaisesti esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman perusteella.
Valitut tohtoriopiskelijat tulevat olemaan työsuhteessa omaan
yliopistoonsa. Tutkijakoulupaikka on päätoiminen ja sen palkkaus on
yliopistokohtainen ja YPJ-järjestelmän mukainen.

Hakemuksessa on oltava seuraavat liitteet:

1. korkeintaan yhden liuskan mittainen CV, josta on käytävä ilmi
seuraavat tiedot
a. nimi ja syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
b. perustutkinto, suorituspäivämäärä, pro gradun aihe ja arvosana
c. milloin hyväksytty jatko-opiskelijaksi, pääaine, yliopisto
d. väitöskirjatyön ohjaajan tai ohjaajien nimet
e. tärkeimmät julkaisut

2. korkeintaan neljän liuskan (10000 merkkiä) mittainen tutkimus- ja
opintosuunnitelma, josta on käytävä selville:
o tutkimuksen otsikko, problematiikka ja metodologia
o tutkimuksen tavoite ja merkitys
o toteutussuunnitelma mukaan lukien tutkimuksen nykyinen tilanne,
suunniteltu aikataulu sekä rahoitussuunnitelma, josta on käytävä ilmi
aiemmin saatu ja nyt haussa oleva rahoitus
o suunnitellut tohtorintutkintoa tukevat muut opinnot (sivuaineet,
opiskelu muussa yliopistossa Suomessa tai ulkomailla).

Hakemukseen ei liitetä todistuksia eikä suosituksia.

Hakemus lähetetään word-, rtf- tai pdf-muodossa sähköpostin liitteinä
tutkijakoulun koordinaattorille Tapio Salmiselle
sähköpostiosoitteeseen tapio.salminen[at]uta.fi tai kirjeitse
osoitteeseen: Tapio Salminen, Historiatieteiden tutkijakoulu, 33014
Tampereen yliopisto. Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan
mennessä tiistaina 25. lokakuuta 2011 klo 24.00. Lisätietoja antavat
tutkijakoulun johtaja prof. Pertti Haapala (pertti.haapala[at]uta.fi,
puh 03-3551 6542) ja koordinaattori (tapio.salminen[at]uta.fi, puh
03-3551 6540).

Prof. Pertti Haapala
Historiatieteiden tutkijakoulun johtaja

**************************************************

Call for applications 20 September 2011

FINNISH DOCTORAL SCHOOL OF HISTORY

hereby announces that applications may be submitted for ten (10)
four-year graduate school places funded by the Academy of Finland for
the period 1 January 2012 - 31 December 2015.

The Finnish Doctoral School of History is a postgraduate educational
organisation for research on history funded by the Ministry of
Education, Finland and the Academy of Finland. Eligible applicants
for salaried postgraduate posts are those who have been accepted as
postgraduates in history by a Finnish university. The posts are
primarily intended for applicants whose doctoral dissertations are at
an early stage. Selection will mainly be based on the promise
demonstrated in the research and study plan. A position in a doctoral
school is a full-time appointment and remuneration is contingent upon
the university concerned and the YPJ system for setting salary
levels.

Applications should include the following:

1. a CV not exceeding one page in length, which should include the
following information
a. name and date of birth, address, e-mail address and telephone
number
b. basic degree, date of completion, subject of master’s thesis and
grade
c. date of acceptance as a postgraduate student, major subject,
university
d. name(s) of supervisor(s) of doctoral dissertation
e. main publications

2. a research plan not exceeding four pages (10000 characters) in
length which should include the following information
* working title of study, problematique and methodology
* research objective and significance
* present state of research, envisaged schedule and financial plan,
including details of current funding and funding applied for
* envisaged study plan for postgraduate studies

No certificates or testimonials to be enclosed.

Applications should be sent as e-mail attachments (Word, rtf or pdf)
to the Coordinator of Finnish Doctorate School in History, Mr. Tapio
Salminen, address tapio.salminen at uta.fi or Finnish Doctorate School
of History, 33014 Tampereen Yliopisto. Applications must reach the
Coordinator not later than 24.00 on Tuesday 25 October 2011. Further
information is available from the head of the School, Professor
Pertti Haapala (pertti.haapala at uta.fi, tel. + 358 (0)3 3551 6542) and
the Coordinator (tapio.salminen at uta.fi, tel. +358 (0)3 3551 6540).

Professor Pertti Haapala
Head of the Finnish Doctoral School of History 

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: koordinaattori Tapio Salminen, Historiatieteiden
tutkijakoulu <tapio.salminen at uta.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 26.10.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/index.htm