[H-verkko] =?UTF-8?B?VHn2dOQ6?= Yliopistotutkijan =?UTF-8?Q?ty=F6suhteisia_teht=E4vi=E4?= historian ja etnologian laitos, =?UTF-8?Q?Jyv=E4skyl=E4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Syys 19 14:00:25 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Yliopistotutkijan työsuhteisia tehtäviä historian ja etnologian
laitos, Jyväskylä

3 kpl yliopistotutkijan työsuhteista tehtävää, historia /
Humanistinen tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
on haettavana
Humanistinen tiedekunta, historian ja etnologian laitos:

Historian ja etnologian laitoksella (Hela) tutkitaan ihmisten ja
ihmisyhteisöjen toimintaa, sen edellytyksiä, ehtoja ja tuloksia sekä
niiden ajallista monikerroksisuutta. Laitoksen strategia ja tietoja
laitoksen tutkimusryhmistä sekä hankkeista on luettavissa
osoitteessa: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie. Laitoksessa
työskentelee noin 50 henkilöä. Historiaa tai etnologiaa pääaineenaan
opiskelee noin 500 perustutkinto-opiskelijaa. Tohtorintutkintoon
tähtääviä aktiiveja tohtorikoulutettavia on noin 80.

3 kpl yliopistotutkijan työsuhteista tehtävää, historia 1.1.2012
alkaen neljän vuoden määräajaksi tai toistaiseksi. Tehtävää
täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

1. Yliopistotutkijan edellytetään vahvistavan laitoksessa tehtävää
Suomen historian tutkimusta ja opetusta.

2. Yliopistotutkijan edellytetään vahvistavan laitoksessa tehtävää
tutkimusta ja opetusta Euroopan uuden ja uusimman ajan poliittisessa
ja/tai aatehistoriassa.

3. Yliopistotutkijan edellytetään vahvistavan laitoksessa tehtävää
Suomen historian tutkimusta ja opetusta erityisesti
sukupuolihistorian alalla.

Yliopistotutkijan tehtävissä painottuvat tutkimus (myös
tutkimushankkeiden suunnittelu sekä täydentävän tutkimusrahoituksen
hankkiminen), opetus, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkastus sekä
osallistuminen jatkokoulutukseen. Tehtävään valittavalta edellytetään
syvällistä perehtyneisyyttä historian ja etnologian laitoksen
tutkimusaloihin. Tuloksellisuus tutkimus- ja opetushankkeiden
toteuttamisesta on tärkeää tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 67 §:n mukaan opetus- ja
tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja
työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä
tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa
opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, ohjata opiskelijoiden
opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua
opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston
hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai
annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset
selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan,
tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

Yliopistotutkija otetaan tehtävään aluksi neljän vuoden määräajaksi
tai poikkeustapauksessa toistaiseksi. Tarkoituksena on, että
määräaikaisuuden aikana yliopistotutkijan tehtävässä toimiva
pätevöityy pysyvään vastuulliseen tutkimus- ja opetustehtävään.
Määräaikaiseen tehtävään otetun yliopistotutkijan työsopimus voidaan
myöhemmin muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi, mikäli hänen
toimintansa todetaan myöhemmin tehtävässä erillisessä tenure track
-arviointimenettelyn mukaisessa arvioinnissa erityisen ansiokkaaksi.
Erityisen ansioitunut henkilö voidaan ottaa myös toistaiseksi
voimassa olevaan yliopistotutkijan tehtävään.

Yliopiston johtosäännön 58 §:n mukaan yliopistotutkijalta
edellytetään soveltuva tohtorin tutkinto, näyttöjä tieteellisestä
tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa
opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ,
opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut
opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein
osoitettu opetuskyky ja muut tehtävään soveltuvat ansiot.

Yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaisesti opetus-
ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen
kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden
kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito
ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Yliopistotutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen
palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien
vaativuustason 5 - 7 (2 714,54 €/kk - 3 662,25 €/kk) perusteella.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa
palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston verkkosivulla
www.jyu.fi/tyopaikat sekä tilattavissa maksutta yliopiston
kirjaamosta, puh. 040 8053473.

 

Hakemukseen on liitettävä:
1.   Ansioluettelo (CV) sekä mahdolliset todistusjäljennökset.
Mukana on oltava todistus kielitaidosta, ellei se ilmene
tutkintotodistuksesta.

2.   Lyhyt kirjallinen selostus hakijan tieteellisestä toiminnasta
ja numeroitu luettelo tieteellisistä ja muista julkaisuista.

3.   Tutkimus- ja julkaisusuunnitelma.

4.  Selvitys opetusansioista. Selvitys on ansioluetteloa täydentävä
asiakirja, jossa hakija esittelee omaa opetustaan ja pedagogista
ajatteluaan sekä kehittymistään opettajana haettavana olevan tehtävän
näkökulmasta. Käytännössä tämä selvitys tarkoittaa 2 - 3 sivun
mittaista vapaamuotoista opetusansioiden kuvausta, jonka liitteenä on
hakijan kriittisesti valitsemat näytteet opetusansioista. 

Hakemuksessa pyydetään ilmoittamaan selkeästi, mitä tehtävää (1-3)
hakemus koskee.

Tiedustelut: Historian ja etnologian laitoksen johtaja Jari Ojala,
puh. 0400 247387, jari.a.ojala at jyu.fi, hallintopäällikkö Raija
Oikari, puh. 0400 248067, raija.oikari at jyu.fi ja dekaani Petri
Karonen, puh. 0400 247388, petri.k.karonen at jyu.fi. 

Hakemus, josta tulee ilmetä hakijan yhteystiedot, osoitetaan
Jyväskylän yliopistolle ja toimitetaan liitteineen yliopiston
kirjaamoon, Seminaarinkatu 15 tai postitse PL 35, 40014 Jyväskylän
yliopisto. Hakuaika päättyy 30.9.2011 klo 16.15. Hakemuksia ei
palauteta.

Jyväskylässä 7. päivänä syyskuuta 2011

Työsuhde- ja lakiasiain johtaja                   
Jouni Valjakka------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Jari Eilola <Jari.Eilola at campus.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.10.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2011/09/tiedote-2011-09-08-08-39-09-880890