[H-verkko] =?UTF-8?B?VHn2dOQ6?= Yliopistonlehtori filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen =?UTF-8?B?KEhZKQ==?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Syys 15 17:16:58 EEST 2011


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Yliopistonlehtori filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitokseen (HY)

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos on
Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka
vahvuus on monialainen humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitos hakee

YLIOPISTONLEHTORIA

työsuhteeseen 1.1.2012 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala on yleinen
historia, erityisesti länsimainen uuden ja uusimman ajan historia.
Tehtävään palkataan 4 kuukauden koeajalla.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista
opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa
tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

Yleisen historian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta
perustutkinnon kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Hyvää
yhteistyökykyä edellyttäviin tehtäviin kuuluu osallistuminen
opetuksen suunnittelu- ja kehittämistyöhön laitoksen ja oppiaineen
muun henkilökunnan kanssa. Yliopistonlehtori harjoittaa myös oman
alansa tutkimustyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön
mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta
tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset
ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus-
ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa
oppimateriaalia, ja tarvittaessa opetusnäyte. Hakijoita arvioitaessa
arvostetaan erityisesti monipuolisia ja laaja-alaisia tutkimus- ja
opetusansioita länsimaisessa uuden ja uusimman ajan historiassa.

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta
vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee
olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole
syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai
ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä
kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus-
ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä Suomen Akatemian
ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo. Julkaisuluetteloon
pyydetään merkitsemään 5 arvioitavaksi jätettävää, haettavan tehtävän
kannalta merkittävintä julkaisua. Toiseksi edellytetään 2–3 sivun
pituista opetusportfoliota, johon sisältyy selvitys ohjatuista
opinnäytteistä, opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja muista
ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa.
Kolmanneksi edellytetään 1–2 sivun pituista tutkimusportfoliota,
josta käy ilmi hakijan erikoistuminen yleisen historian tutkimuksen
alueella. Edellä mainitut asiakirjat ja tiedot voi esittää myös
yliopistoportfoliona.

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen
sähköpostitse Helsingin yliopiston kirjaamoon osoitteella
hy-kirjaamo at helsinki.fi. Julkaisut toimitetaan Helsingin yliopiston
kirjaamoon, PL 33 (Yliopistonkatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO.
Hakuaika päättyy 14. lokakuuta 2011 klo 15.45.

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Hannes Saarinen, 09
191 22836, hannes.x.saarinen at helsinki.fi, ja historia-aineiden
amanuenssi Johanna Harju, 09 191 22826, johanna.harju at helsinki.fi.

Helsinki 15. syyskuuta 2011 Keskushallinto www.helsinki.fi/yliopisto


 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.10.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.helsinki.fi/fhkt/