[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen ja Kariston kevään 2011 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Helmi 8 17:53:12 EET 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X) Jos haluat saada 
kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com 
 >, jossa ilmoitat kirjan nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi 
(maaposti!). Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle 
kirjan. Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella 
kyseisen kirjan.

****
Gaudeamus kevät 2011

David Cortright: Rauha

Rauha on ensimmäinen suomen kielellä tehty rauhanliikkeiden ja - 
aatteiden historian kokonaisvaltainen esittely. Se tarkastelee 
rauhanajatuksen kehitystä antiikista tähän päivään ja kertoo 
erilaisiin filosofisiin, uskonnollisiin, eettisiin ja poliittisiin 
lähtökohtiin nojaavien rauhanliikkeiden tarinat. Kirja on tärkeä 
kaikille kansainvälisestä politiikasta kiinnostuneille ja tämän päivän 
globaaleja ongelmia pohtiville - asiantuntijoille, ammattilaisille ja 
asian harrastajille. David Cortright toimii professorina Notre Damen 
yliopistossa (Kroc Institute for International Peace Studies). Käännös 
julkaistaan yhteistyössä Rauhanliiton kanssa.
***

Stephen Gill: Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä

Valta ja vastarinta uudessa maailmanjärjestyksessä kuvaa toisen 
maailmansodan jälkeistä uutta maailmanjärjestystä, jossa on korostunut 
Yhdysvaltojen ylivalta politiikassa ja taloudessa. Teoksessa 
eritellään, miten tällaisen vallan ja sen synnyttämän vastarinnan 
muodot ja vaiheet ovat muokanneet maailmanjärjestystä. Vastarinnan 
hillitsemiseen ja tukahduttamiseen valtiot käyttävät aiempaa 
hienovaraisempia pakkokeinoja. Tästä huolimatta on syntynyt 
uusliberalistiseen rakenneuudistukseen ja globaalistumiseen 
kohdistuvan vastarinnan malli. Enää ei rajoituta alhaalta nousevaan 
vastarintaan paikallisyhteisöissä eikä edes perinnäiseen kansalliseen 
vastarintaan. Sen rinnalla on noussut globaali vastarinta, joka 
hyödyntää uusia poliittisen toiminnan muotoja. Vastarinta voi olla 
aktiivista tai passiivista, paikallista tai yleismaailmallista, 
kielteistä tai luovaa. Lisäksi se on henkilökohtaista ja poliittista. 
Usein vastarinnan johtajien teot antavat pontta kollektiiviselle 
toiminnalle - esimerkkeinä Mohandas Gandhi, Antonio Gramsci ja Nelson 
Mandela.
***


Edmund Husserl: Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja 
transsendentaalinen fenomenologia

Edmund Husserlin (1859-1938) Eurooppalaisten tieteiden kriisi ja 
transsendentaalinen fenomenologia on filosofian moderni klassikko. 
Siinä Husserl tarkastelee eurooppalaisessa kulttuurissa 1930-luvulla 
vallinnutta ahdinkoa ja sen syytä, luonnontieteellisen asenteen 
ylivaltaa. Tällainen lähestymistapa ei tavoita ihmistä tietoisena 
subjektina, siis järkevänä, vapaana ja vastuullisena olentona. 
Husserlin mukaan filosofian ja järjen idea on muotoiltava uudelleen 
ihmisten eletyn yhteisen todellisuuden, elämismaailman, kautta. Näistä 
pohdinnoista alkaneet keskustelut jatkuvat edelleen - ne velvoittavat 
tieteentekijöitä palaamaan alkuun, tietämisensä juurille.
***

Edward W. Said: Orientalismi

Orientalismi on jälkikoloniaalisen kritiikin avainteos. Siinä Edward 
W. Said (1935-2003) tarkastelee länsimaisia käsityksiä orientista ja 
sen asukkaista. Ajatus itäisen maailman "toiseudesta" on juurtunut 
syvälle länsimaiseen kulttuuriin. Sen ilmentymiä Said löytää niin 
antiikin Kreikan näytelmistä, 1800-luvun ranskalaisten kirjailijoiden 
teksteistä kuin siirtomaahallinnon johtohahmojen kirjoituksistakin. 
Esiin nousevat tyypilliset mielikuvat salaperäisistä itämaista, 
kiihkeistä itämaalaisista ja uhkaavasta islamista. Saidin mukaan 
orientalismi - oppi idästä ja sen asukkaista - oli lännen tapa hallita 
orienttia ja jopa tuottaa se. Orientalismi nivoutui kiinteästi 
imperialismiin ja tuki sitä. Arvioidessaan orientalismin voimaa ja 
kestoa Said ammentaa myös omista kokemuksistaan länteen muuttaneena 
palestiinalaisena.

Jyrki Kallio: Enlightment for the Masses

The most renowned anthology of Literary Chinese is Guwen guanzhi, 
originally published in 1695 and popular ever since. Through a 
comparative study with a dozen classical Chinese anthologies in use 
during the Qing dynasty (1644-1911), this work reveals the original 
parts of Guwen guanzhi, and shows how much it has been modified during 
centuries. Concentrating then on the unique characteristics of Guwen 
guanzhi, made quantifiable by a content analysis, it is demonstrated 
that the anthology manifests a bias towards "spiritual localism" and 
innate, individualist virtue on the expense of state-defined moral. 
The author argues that Guwen guanzhi suited the self-enlightenment 
needs of the rising middle-class in its own time and has the potential 
to undermine monolithic orthodoxy even in today's China.
***

Puuronen Vesa: Maassa maan tavalla

Maassa maan tavalla on tutkimukseen perustuva ajankohtainen 
puheenvuoro keskustelussa maahanmuuttopolitiikasta ja 
monikulttuurisuudesta. Siinä analysoidaan rasismin muotoja Suomessa ja 
esitellään rasismin tutkimuksen eri suuntauksia. Esille tulevat muun 
muassa venäläisvihan ilmenemismuodot Suomessa 1900-luvun alusta 
nykypäivään, saamelaisten syrjimisen eri muodot sekä Suomen 
oikeuslaitoksen suhtautuminen rasistisiin rikoksiin ja rasismin 
uhreihin. Rasismin ilmenemistä suomalaisessa politiikassa hahmotetaan 
analysoimalla äärioikeistolaisten ideologisia näkemyksiä, eduskunnassa 
pidettyjä puheita ja tuoreita internetissä julkaistuja 
maahanmuuttokriittisiä aineistoja. Teoksessa hahmotellaan myös ei- 
rasistisen ja monikulttuurisen yhteiskunnan mahdollisuuksia. 
Lähtökohtana ovat monikulttuurisuuskäsitteen eri merkitykset sekä 
kokemukset monikulttuuristen yhteiskuntien rakentamisesta Suomessa ja 
muualla maailmassa.
***

Annika Teppo (toim.): Afrikan aika

Saharan eteläpuolinen Afrikka on köyhä ja ongelmia täynnä mutta myös 
valtavan kulttuurisen ja sosiaalisen rikkauden manner. Kun maailman 
kutistuu globalisaation myötä, myös Afrikan tapahtumat koskettavat 
suomalaisia yhä enemmän. Afrikan arki ja todellisuus ovat kuitenkin 
suomalaisille edelleen varsin tuntemattomia - tai tuttuja lähinnä 
kirjallisuudesta tai elokuvista. Afrikan aika käsittelee 
kaupunkielämän, ympäristön, talouden, demokratian ja kulttuurin 
tuoreita kysymyksiä uusimman tiedon ja tutkimuksen pohjalta. Afrikkaa 
pohditaan myös länsimaisen tiedon ja vallan kohteena. Teos avautuu 
paitsi alan opiskelijoille ja asiantuntijoille myös muille 
kiinnostuneille, jotka haluavat ymmärtää tämän päivän afrikkalaisia 
yhteiskuntia pintaa syvemmältä.
***


Sari Elfving, Mari Pajala (toim.) Tele-visioita

Televisio on säilyttänyt asemansa tärkeänä ja suosittuna mediana 
huolimatta 1900-luvun lopun mediakulttuurin murroksista. Muutoksesta 
onkin tullut osa television kulttuurista identiteettiä. Samalla 
television muuttuvien muotojen ymmärtämisestä ja kriittisestä 
tarkastelusta on tullut erityisen tärkeää kulttuurista pääomaa. Tele- 
visioita tutustuttaa televisiotutkimuksen peruskäsitteisiin, televisio- 
ohjelmien tärkeimpiin muotoihin ja niiden historialliseen kehitykseen. 
Teoksessa tarkastellaan suomalaista televisiokulttuuria 
varhaisvuosilta nykyhetkeen sekä julkisen palvelun että kaupallisen 
television näkökulmasta. Miten esitysmuodot ja television katselu ovat 
muuttuneet? Miten televisio esittää todellisuutta, muistia ja 
historiaa? Entä miten televisio sijoittuu osaksi muuta mediakulttuuria?

Pauliina Raento: Kuuba - maa, kansa,yhteiskunta

Teos selvittää kuubalaisen yhteiskunnan värikkäitä vaiheita 
Kolumbuksen ajoista nykypäivään. Kuinka geopolitiikan ja 
maailmantalouden käänteet ovat ohjanneet Kuuban kehitystä? Tarkastelun 
ytimessä ovat nyky-Kuubassa polttavat aiheet: geopoliittiset, 
ideologiset ja aluepoliittiset ristiriidat, talouden perustan 
siirtyminen sokerista matkailuun, uskonnon uusi asema sekä koulutus. 
Teos tarjoaa välineet maassa etenevän yhteiskunnallisen muutoksen 
ymmärtämiseksi. Ajankohtaista asiaa havainnollistavat ainutkertaiset 
valokuvat ja kartat. Kirja on ensimmäinen suomenkielinen tutkimukseen 
perustuva teos Kuubasta. Monitieteisen, asiayhteyksiä korostavan 
otteensa ja laajan lähdepohjansa ansiosta se sopii yliopisto-opintojen 
oppikirjaksi monilla yhteiskuntatieteiden aloilla. Se tarjoaa 
arvokasta tietoa yleistajuisessa muodossa niin tutkijoille, 
toimittajille kuin laajalle yleisöllekin.
***

Ilkka Niiniluoto: Dynaaminen sivistysyliopisto

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluodon puheet ja kirjoitukset 
vuosilta 1987-2009 vievät lukijan keskelle tiede- ja 
yliopistopolitiikan kiihkeitä vaiheita, joissa autonomisen 
sivistysyliopiston sisäiset rakenteet ja hallinto ovat uusiutuneet 
vastaamaan valtion tulosohjauksen ja yhteiskuntasuhteiden muuttuneita 
vaatimuksia. Teos tarjoaa sisäisesti eletyn näkökulman suomalaiseen 
yliopistouudistukseen. Se on tarkoitettu kaikille yliopiston 
historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille. Ilkka 
Niiniluoto on edennyt yliopistourallaan opiskelija-aktivistista 
teoreettisen filosofian professoriksi, rehtoriksi ja kansleriksi. 
Yliopistomuutosten keskelläkin hän on puolustanut perustutkimusta ja 
tieteen etiikkaa.

Kirsti Ekonen, Sanna Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden historia

Venäläisen kirjallisuuden historia on ensimmäinen suomenkielinen 
johdatus venäläisen kirjallisuuden tuhatvuotiseen historiaan. 
Venäläistä kirjallisuushistoriaa tarkastellaan laajassa 
yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Samalla teos avaa näkökulmia nyky- 
Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.Runsas kuvitus ja selkeät 
tietolaatikot elävöittävät kirjallisuushistoriallista kertomusta ja 
helpottavat asioiden jäsentämistä. Teos sopii sekä yleiseksi 
hakuteokseksi että oppikirjaksi.FT Kirsti Ekonen (Helsingin yliopisto) 
on perehtynyt venäläiseen modernismiin ja venäläiseen 
naiskirjallisuuteen sekä suomalais-venäläisiin kulttuurisuhteisiin. FT 
Sanna Turoma toimii tutkijana Helsingin yliopiston Aleksanteri- 
instituutissa ja on opettanut venäläistä kirjallisuutta mm. Helsingin 
yliopiston taiteen tutkimuksen laitoksella.
***

Minna Eväsoja (toim.): Itämainen estetiikka

Itämainen estetiikka avaa ikkunoita itämaisen kauneuden maailmoihin ja 
pohtii, mitä eri kulttuureissa ja eri aikoina on arvostettu tai 
pidetty kauniina. Teos hahmottaa pitkän ajallisen kaaren noin vuodesta 
3000 eaa. tähän päivään sekä esittelee rikkaan kulttuurien ja 
taiteiden mosaiikin.Tarkastelun lähtökohdat ovat arjessa ja siinä, 
kuinka kauneus ja sen arvostaminen ilmenevät jokapäiväisessä elämässä. 
Teoksessa korostetaan konkreettista tekemistä, taitoja ja taiteita. 
Lisäksi valotetaan esteettisten arvostusten filosofista kehystä, jota 
eri uskonnot ja ideologiat sekä kulttuuristen erityispiirteiden 
korostus muovaavat. Itämainen estetiikka tarkastelee esteettisiä 
käsityksiä ja arvostuksia muun muassa Kiinassa, Japanissa, Kaakkois- 
Aasiassa, Intiassa, Mesopotamiassa, suufilaisessa mystiikassa, 
muinaisessa Egyptissä sekä arabialais-islamilaisessa kulttuurissa.
***

Risto Heiskala, Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria I 
Vanha maailma

Talous ja yhteiskuntateoria on laaja kolmeosainen esitys 
yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää 
talous. Teossarja esittelee kattavasti erilaisia talousteorioita 
antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun tärkeimpiä teemoja 
aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. 
taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen 
taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista 
ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä. Tarkasteltavina 
ovat talousajattelun vanhat ja uudet klassikot Adam Smithistä J.M. 
Keynesiin samoin kuin valtavirran talousajattelun kriitikot 
Foucault'sta Derridaan. Kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia 
talous- ja yhteiskuntatieteilijöitä sekä historiantutkijoita. Talous 
ja yhteiskuntateoria soveltuu useiden tieteenalojen harrastajien 
käsikirjaksi - taloustieteistä sosiologiaan, filosofiasta 
aatehistoriaan.
***
Mari Hatavara, Markku Lehtimäki & Pekka Tammi (toim.): Luonnolliset ja 
luonnottomat kertomukset
Miksi kerromme toisillemme tarinoita? Entä miksi ja miten tarinoita 
tutkitaan? Kertomusten tarkastelu on laventunut 
kirjallisuudentutkimuksesta kattamaan sangen epäkirjallisiltakin 
vaikuttavia ilmiöitä. Kirjallisuuden lisäksi kertomuksina tutkitaan 
muun muassa elokuvaa, kuvataiteita ja muuta visuaalista kulttuuria, ja 
kertomusnäkökulman avulla on lähestytty erilaisia tosielämän 
kertomuksia, journalismia tai tapaamme ymmärtää maailmaa ja elämää 
itseään. Se on vaikuttanut myös historia- ja yhteiskuntatieteissä, 
mediatutkimuksessa, psykologiassa ja jopa lääketieteessä.
Luonnolliset ja luonnottomat kertomukset esittelee uusinta kertomuksen 
tutkimusta ja selvittää sen merkitystä tieteidenvälisellä 
tutkimuskentällä. Samalla nousee esiin kirjallisten kertomusten oma 
erikoislaatu ja kysymys fiktion luonnottomuudesta todelliseen elämään 
verrattuna. Teos soveltuu oppikirjaksi etenkin 
kirjallisuudenopetuksessa ja toimii metodisena oppaana monilla 
tekstintutkimuksen aloilla.
***
Leif C. Andersson ym. (toim.): Kaikki irti arjesta

Jokaisella on kokemuksia, ajatuksia ja näkemyksiä arjesta. Arkea onkin 
vaikea määritellä yksiselitteisesti. Tieteelle arki tarjoaa valtavan 
aiheiden ja lähestymistapojen kirjon, ja usein tieteen ongelmat ja 
oivallukset nousevat tavallisesta arkielämästä.
Kaikki irti arjesta on monimuotoinen katsaus arkeen. Se pureutuu 
ilmiöihin, jotka koskettavat kaikkia: rutiineihin ja tabuihin, 
tunteisiin ja kommunikaatioon, syntymään ja kuolemaan. Se hahmottelee 
arjen ääriviivoja menneestä tulevaan ja kokoaa yhteen arjen 
osatekijöitä asumisesta työhön ja viihteeseen. Esille tulevat myös 
pienen ihmisten arkeen vaikuttavat suuret rakenteet kuten 
maailmantalouden trendit, ilmastonmuutos ja tekniikan kehitys. Lisäksi 
lukija pääsee kurkistamaan tieteen ja sen tekijöiden arkeen.
Kirjoittajina on laaja joukko suomalaisia tutkijoita, joita yhdistää 
halu kertoa tieteestä yleistajuisesti. Teos julkistettiin 13.1.2011 
Tieteen päivillä, ja se perustuu Tieteen päivien ohjelmaan.
****
Kirsti Simonsuuri (suom. & toim.)
William Shakespearen Sonetit: Nautintojen ajan aarre

 "Sonetit puhuttelee yhtä lailla jokaista lukijaa, joka on kohdan nut 
tai toivoo kohtaavansa elämässään rakkautta, rakkauksia tai Rakkauden. 
Rakkautta kuvataan monenlaisin metaforin. Rakkaus on syömistä, 
ahnehtimista, juomista, humaltumista, hulluksi tulemista, sairautta, 
nälänhätää. Se on kukan poimintaa, katsetta, joka kehystää ha lua 
mansa objektin, kuuloa, joka nauttii musiikin harmoniasta tai kuuloa, 
jonka täytyy pelätä julkista ja kontrolloivaa korvaa. Se on jalo kivi, 
jota ihaillaan ja jonka katoamista pelätään. Se on pimeä vankila tai 
ihana aurinkoinen kesäpäivä. Rakkauteen liittyy halu omistaa, ja tämä 
rakkauden tunne lähenee intensiivisyydessään joskus uskonnollista 
tunnetta. Rakastettu on pyhä objekti, kuin risti tai pyhäinkuva, jota 
puhuja palvoo." (Kirsti Simonsuuri teoksen johdannossa)
Kirsti Simonsuuri on runoilija ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän 
on julkaissut tutkielmia, runo- ja esseekokoelmia, romaaneja sekä 
antiikin runouden ja modernin kirjallisuuden suomennoksia. Hän on 
opettanut ja tehnyt tutkimustyötä useissa Euroopan maissa sekä 
Yhdysvalloissa.
***
Antti Karisto: Yksi piano vai kymmenen lehmää?

Yksi piano vai kymmenen lehmää etsii oivaltavasti uusia näkökulmia 
arjen ilmiöihin. Aiheina ovat muun muassa utopiat ja onnen etsintä, 
hyvinvointi ja hoiva, kaupunki- ja kesämökkielämä, katukuva ja 
arkiviihtyvyys, urheilu ja kulttuuri, kellot ja kalenterit, roskaruoka 
ja tupakantuska, kohteliaisuus ja kohtelu, vanhuuden kammo ja kuolema. 
Yhteistä kirjoituksille on arkisten ilmiöiden älyllinen ihmettely, 
ankkureina aika ja paikka.
Kirja havainnollistaa yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista 
vuorovaikutusta, näyttäessään, miten monenlaisten aiheiden kimpussa 
yliopistotutkija nykyisin toimii. Asioita ei katsota akateemisesta 
norsunluutornista, vaan vetävästi kirjoitettu teos nojaa myös 
tekijänsä omiin kokemuksiin.
***

Karisto kevät 2011

Jukka. M. Heikkilä: Karthago

Välimeri 256 eKr. – joukko helleenienvanhan maailman valtioita 
taistelee Aleksanteri Suuren perinnöstä
meren itäosissa, ja lännen barbaariset suurvallat, Rooma ja Karthago, 
käyvät ensimmäistä yhteenottoaan. Spartalaissyntyisen Ksanthippoksen 
luulisi löytävän pestejä molemmilta seuduilta, mutta avokätisin 
tarjous tulee roomalaisarmeijan uhkaamasta Karthagosta. Ja kokenut 
palkkasoturi tietää, että hänen työmarkkinoillaan epätoivoisin lupaa 
parasta palkkaa. Vauhdikas ja jännittävä Karthago sijoittuu
tositapahtumiin, ensimmäiseen puunilaissotaan. Dramaattiset käänteet 
ja valtajuonittelu siivittävät kertojana toimivan Ksanthippoksen 
komennusta oudossa kaupunkivaltiossa – mutta mitä suunnitelmia 
merkillisellä ylimysnaisella on hänen varalleen?

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!