[H-verkko] Arvosteltavaksi: Gaudeamuksen kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To Syys 9 20:00:27 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

***
Tarja Knuuttila & Aki Petteri Lehtinen (toim.): Representaatio

Representaatio, esittäminen, on jokapäiväistä toimintaamme. Erilaiset 
merkit, mallit, äänet, kuvat, mielteet ja signaalit esittävät jotakin 
itsensä ulkopuolista: liikennemerkki sääntöä, sanomalehden 
uutisotsikko tapahtumaa maailmassa, kartta maantieteellistä 
todellisuutta, lause puhujan ajatusta. Näin on tapana ajatella, ja 
representaatio on tuttu myös tieteen ja taiteen käytännöistä.

On kuitenkin epäselvää, mitä erilaiset representaatiot oikein 
esittävät ja miten. Mitä käsite lopulta tarkoittaa ja mitä sillä 
tehdään? Onko siitä enemmän haittaa kuin hyötyä filosofian ja 
tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteenä?

Teoksessa tarkastellaan representaation käsitteen tietoteoreettista 
taustaa sekä sen käyttöjä filosofiassa, kirjallisuuden ja taiteiden 
tutkimuksessa, kognitiotieteessä, yhteiskuntatieteissä ja tieteen 
tutkimuksessa. Tulkinnat representaatiosta tuodaan vuoropuheluun 
moninaisten esittämisen välineiden ja tapojen kanssa. Näin teos avaa 
tuoreen monitieteisen näkökulman representaation kysymykseen.

***
Kai Ekholm & Yrjö Repo (toim.): Kirja tienhaarassa

Kirja-alalla tapahtuu. Kustantamot tehostavat ja karsivat toimintaansa 
ja kirjapainot kaatuvat, mutta silti syntyy uusia yrittäjiä. Verkon 
ilmaispalvelut ovat haaste kirja-alalle, ja nuoret sukupolvet luovat 
omat lukutapansa.

Perinteisen kirjan varmana tappajana on pidetty sähköistä kirjaa, 
mutta lukulaitteet ja e-kirjat yleistyvät odotettua hitaammin. Kirjat 
luetaan edelleen mieluiten painettuina. Silti monen mielessä on 
kysymys: missä muodossa luemme kirjoja tulevaisuudessa?

Kirja tienhaarassa on avoin ja suorapuheinen ajankuva, joka 
taustoittaa laajasti kirjan ja kustantamisen nykytilaa sekä puhuu 
estottomasti kirjallisuuden ja lukemisen tulevaisuudesta. Siitä 
jokaisen on helppo tunnistaa oma roolinsa – olipa hän kirjan 
kirjoittaja, kustantaja, kauppias tai lukija.

”Kirjan historiaan on aina liittynyt kriisejä. Vuonna 1455 kultaseppä 
Gutenbergin painovälineet ja kirjat takavarikoitiin, kun hän ei 
kyennyt maksamaan laskujaan. Tiedämme median historiasta, että 
profetiat eivät toteudu täydellisesti. Gutenbergin valtakunta ja sen 
kansalaiset ovat yhä voimissaan. Marshall McLuhanin 1960-luvulla 
ennustama maailmankylä ei ole toteutunut eikä kirja ole hävinnyt 
televisiolle. Käsikirjoitukset kukoistivat Gutenbergin keksinnön 
jälkeenkin, sanomalehdet eivät tuhonneet kirjaa, radio ei syrjäyttänyt 
sanomalehteä eikä televisio edeltäjiään.”
***
Henrik Rydenfelt & Heikki A. Kovalainen (toim.): Mitä on filosofia?

Mitä on filosofia? tarkastelee filosofian luonnetta, perusteita ja 
asemaa. Millaisia asioita filosofia tutkii? Onko filosofian tehtävä 
esittää kysymyksiä vai tarjota vastauksia? Onko filosofisiin ongelmiin 
mahdollista löytää ratkaisuja, ja miksi filosofiaa ylipäänsä tulisi 
harjoittaa?

Teoksessa pohditaan filosofian suhdetta ihmisenä olemisen kysymyksiin, 
yhteiskuntaan ja maailmaan. Lisäksi tarkastellaan nykyfilosofian 
suhdetta omaan perinteeseensä, filosofian historiaan. Mitä annettavaa 
filosofialla on arkipäivän eettisten ongelmien kanssa kamppailevalle 
ja omaa paikkaansa maailmassa aprikoivalle nykyihmiselle?

Mitä on filosofia? tarjoaa uusia näkökulmia filosofian 
peruskysymyksiin. Teos on kiehtovaa ja ajatuksia herättävää luettavaa 
kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Kirjoittajat ovat suomalaisia 
eturivin filosofeja.
***
Pentti Haddington & Jari Sivonen (toim.): Kielentutkimuksen modernit 
klassikot

Kielentutkimuksen modernit klassikotMitä kielitieteessä on tapahtunut 
Noam Chomskyn, Ferdinand de Saussuren, Edward Sapirin ja Leonard 
Bloomfieldin jälkeen? Onko nykylingvisteistä klassikoiksi?

Kielentutkimuksen modernit klassikot kuvaa sitä, mikä kielitieteessä 
on tärkeää juuri nyt, vuosituhannen vaihduttua. Se esittelee viimä 
vuosina huomattavaan asemaan nousseiden kielentutkijoiden näkemyksiä 
ja tutkimustuloksia. Samalla teos käsittelee Suomessakin laajasti 
harjoitettua kognitiivis-funktionaalis-typologista kielitieteen 
aluetta, jossa keskitytään tutkimaan kielen käyttöä. Kielen rakennetta 
ei ymmärretä omaksi autonomiseksi alueekseen kuten de Saussuren ja 
Chomskyn teorioissa, vaan sen ajatellaan olevan tiiviissä yhteydessä 
merkitykseen ja maailmaan.

Teoksessa pohditaan monipuolisesti muun muassa sitä, mitä kieli on, 
mistä kieli tulee, mitä kielellä tehdään ja mikä on kielen rakenteen 
suhde merkitykseen.
****
Sirpa Wrede & Camilla Nordberg (toim.): Vieraita työssä

Suuret rakenteelliset muutokset koettelevat globalisoituvaa 
suomalaista työelämää, ja yksi sen repivimmistä kysymyksistä on 
ulkomaalaisten työntekijöiden rooli. Haluaako Suomi vastaanottaa 
ainoastaan korkeasti koulutettuja vierasmaalaisia vai valjastetaanko 
maahanmuuttajat matalapalkkatyön tekijöiksi? Etnisyydestä onkin 
vaarassa muodostua pysyvä jakolinja, joka luo eriarvoisuutta 
suomalaiseen työelämään.

Vieraita työssä käsittelee tosielämän esimerkkitapausten ja 
haastatteluaineistojen avulla, mitkä asiat vaikeuttavat 
maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
työelämään ja millä tavoin etnistä vierautta tuotetaan jo pelkän 
maahanmuuttajapuheen avulla. Teoksessa äänensä saavat kuuluville 
monenlaiset maahanmuuttajat, kuten kebabyrittäjät, rakennusmiehet, 
kokit, siivoojat, hoitajat, tutkijat ja IT-ammattilaiset.
****
Ulla Ashorn ym. (toim.): Yhteiskunta ja terveys

Terveys on yhteiskunnallinen ilmiö. Esimerkiksi ammattiryhmän, 
sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja etnisen taustan mukaiset erot näkyvät 
sekä ihmisten terveydentilassa että terveydenhuollon toiminnassa. 
Terveys on myös taloudellinen ilmiö: siihen käytetään huomattava osa 
bruttokansantuotteesta. Muun muassa näiden syiden vuoksi on tärkeää 
tietää, millaisia käsityksiä, käytäntöjä ja kamppailuja terveyteen 
liittyy.

Yhteiskunta ja terveys -teoksessa esitellään yhteiskuntatieteellisen 
terveystutkimuksen klassisia teorioita ja käsitteitä sekä pohditaan, 
mitä annettavaa niillä on alaa koskeviin tämän ajan keskusteluihin. 
Klassikoiden ajatuksista löytyy ammennettavaa niin terveydenhuollon 
ammattilaisille, sen palveluiden käyttäjille kuin päättäjillekin.
***
Markku Oksanen, Veikko Launis & Seppo Sajama (toim.): Etiikan lukemisto

1900-luvulla keskustelu etiikasta oli ennennäkemättömän rikasta. Tästä 
huolimatta etiikkaa ei ole yleisesti pidetty ajanjakson 
merkittävimpänä filosofian osa-alueena. Pikemminkin monet 
keskustelijat tuomitsivat filosofisen etiikan milloin moralismina, 
milloin perusteettomana spekulaationa, milloin arkielämästä 
erkaantuneena kuivakkana hiuksenhalkomisena ja milloin taas 
kyvyttömänä estämään vuosisadan järkyttäviä rikoksia ihmisyyttä 
vastaan. Tämä filosofisen etiikan lukemisto antaa asiasta rikkaamman 
kuvan: etiikka on tärkeä filosofian osa-alue, joka ei ole elämästä 
irrallaan vaan jolla on annettavaa myös lukijan omaan eettiseen 
pohdintaan.

Teos on valikoima analyyttisen filosofian perinteeseen kuuluvia 
etiikkaa käsitteleviä kirjoituksia 1900-luvulta. Ne auttavat 
ymmärtämään viime vuosisadan henkistä elämää ja aatevirtauksia.

”Voiko etiikka antaa vastauksia? Filosofit ovat kiinnittäneet tähän 
kysymykseen paljon huomiota, mutta tuloksena on valitettavasti ollut 
suuri erimielisyys.”
— James Rachels
****
Petteri Pietikäinen (toim.): Valta Suomessa

Valta virtaa ja vaihtaa muotoaan. Valta ei ole vain eduskunnassa, 
osakeyhtiöiden kokoushuoneissa ja Hakaniemen torin laidalla, se on 
läsnä myös työpaikan kahvihuoneessa, terapeutin vastaanotolla, 
neuvolassa, makuuhuoneessa ja asiantuntijoiden määrittelyissä. Vallan 
ei katsotaenää tulevan vain ylhäältäpäin, vaan se tulee myös alhaalta, 
naapurihuoneesta ja tietokoneruudulta.

Teoksen tavoitteena on kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä 
vallasta ja herättää keskustelua vallankäytön erityispiirteistä 
Suomessa. Miten erilaiset vallan verkostot ovat muotoutuneet ja 
muuttuneet ajan virrassa? Onko mediasta tullut entistä mahtavampi 
vallan käyttäjä? Onko valta edelleen etupäässä miesten valtaa? Miten 
meitä sopeutetaan kunnon kansalaisiksi? Valta Suomessa tuo julkiseen 
keskusteluun uusia oivalluksia ja empiiristä tietoa vallan muutoksista 
Suomessa.

“Ennen niin selvät käsitteet kansanvalta ja valtiovalta ovat 
menettäneet ilmaisuvoimaansa. Ne on syönyt suuri mustekala, julkinen 
valta, joka ulottuu kaikkialle. Tämä ei ole kritiikkiä eikä 
populismia, vaan tosiasia. Yhteiskuntamme on suuri julkishallinnon 
kone, joka syö puolet kansantulosta ja tuottaa tasa-arvoa. Kannattaako 
valtaa muualta edes etsiä?” — Pertti Haapala
***
Jani Erola (toim.): Luokaton Suomi?

Yhteiskuntaluokista keskustellaan Suomessa jälleen. Luokkaeroista on 
tullut 2000-luvulla näkyviä koko kansalle – polittisesta kannasta 
riippumatta. Luokkaerot eivät kuitenkaan ole olleet viime 
vuosikymmeninäkään poissa Suomesta. Ajatus yhteiskunta luokattomasta 
Suomesta on myytti, 2000-luvun alussa vielä vahvemmin kuin aiempina 
vuosikymmeninä.

Kirjassa kysytään, millaisia ovat suomalaisten luokkaerot ja miten 
niiden merkitys on muuttunut. Miten suomalaiset jakautuvat 
yhteiskuntaluokkiin? Miten luokka-asemat periytyvät, mikä on niiden 
yhteys koulutukseen, tuloihin ja moneen muuhun arkipäivän asiaan? Mikä 
on pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja Euroopan unionin yhteys niihin? 
Miksi luokka-asemat vaikuttavat meihin vielä 2000-luvullakin?

”Yhtäkkiä on tilaus uudelle luokkapuheelle. Miten tässä näin kävi? 
Eikö luokka-Suomen purku saatu päätökseen jo aikaa sitten?” – Laura 
Kolbe

***
Måns Broo (suom. & toim.): Joogan filosofia

Moni mieltää joogan ensisijaisesti vain itämaiseksi liikunnaksi. Sen 
taustalla on kuitenkin rikas filosofinen perinne, jonka perustekstinä 
pidetään Patañjalin kirjoittamaa Yoga-sutraa (n. 350 eKr.). Patañjalin 
filosofian lähtökohta on ihmisen mieli. Mitkä ovat mielen toiminnot? 
Voidaanko mieli kokonaan hiljentää? Ja onko mielestä mahdollista 
poistaa aikaisempien tekojen ja tuntemusten jättämät jäljet? Patañjali 
lähestyy mielen kysymyksiä käytännöllisellä tavalla ja tarjoaa eväitä 
ihmistä ikuisesti askarruttavien kysymysten ratkaisemiseen. Hän 
vakuuttaa, että kääntymällä sisäänpäin ihminen voi saavuttaa niin 
tietoa, voimaa kuin lopullisen vapautuksen kärsimyksestäkin. Joogan 
filosofia sisältää Patañjalin alkuperäisen sanskritinkielisen tekstin 
sekä sen suomennoksen ja selitykset.
****
Jean-Luc Nancy: Filosofin sydän

Klassisessa metafysiikassa ruumis on kiihottava mutta koskematon 
pakkomielle – se on filosofian itsepintaisimman halun kohde, paikka, 
jossa toisistaan erotetut henki ja liha kohtaavat. Teoksessaan Corpus 
Jean-Luc Nancy tarkastelee filosofian suhdetta ruumiiseen. Millaista 
ajattelua tarvitaan, jotta filosofia suostuisi puhumaan ideoiden 
maailman sijasta ruumiiden maailmasta? Nancy kehittelee koskemisen ja 
tuntemisen ajattelua sekä luo käsitteistöä, jolla ruumiista ja 
koskettamisesta voitaisiin puhua.

Kirjoituksessaan Tunkeilija Nancy kertoo sydänsiirrostaan ja 
taistelustaan syövän kanssa. Nuo molemmat saavat aikaan kokemuksen 
identiteetin hajoamisesta ja moninaistumisesta. Mistä tuntee vieraan, 
mistä omimman? Entä minä, miten sille käy? Nancy pohtii kokemuksiaan 
filosofisesti ja runollisesti tarjoten kiehtovia näkökulmia vierauteen 
ja identiteettiin sekä niiden rajojen sekoittumiseen.
***


***
Taru Leppänen: Vallatonta musiikkia (S2010 tulossa)
Lasten arkipäivään kuuluu monenlaista musiikkia. Teos käsittelee 
lasten musiikkikulttuureita elämän alusta koulun alkuun saakka. Lapset 
saavat musiikkikasvatusta jo ennen kouluikää esimerkiksi päiväkodeissa 
ja musiikkileikkikouluissa.

Vallatonta musiikkia käsittelee lastenmusiikkikulttuureihin sisältyviä 
eettisiä kysymyksiä. Lastenmusiikkikulttuuri on kulttuurien 
kohtaamisen paikka: lastenlauluissa matkustetaan ympäri maailmaa ja 
tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, ja myös sukupuolella on 
lastenmusiikissa väliä. Millaiset käsitykset pääsevät 
lastenmusiikkikulttuurissa esille ja mitkä käsitykset vaiennetaan? 
Kuka saa päättää lastenmusiikkikulttuurista?

Kirja soveltuu musiikintutkimuksen, musiikkikasvatuksen, 
lapsitutkimuksen ja sukupuolentutkimuksen oppikirjaksi. Se tarjoaa 
uusia, kriittisiä näkemyksiä kasvatuksen, erityisesti 
musiikkikasvatuksen alalla toimiville ammattilaisille.

***
Jyrki Kallio: Enlightenment for the Masses (ekirja) (S2010 tulossa)
The most renowned anthology of Literary Chinese is Guwen guanzhi, 
originally published in 1695 and popular ever since. Through a 
comparative study with a dozen classical Chinese anthologies in use 
during the Qing dynasty (1644–1911), this work reveals the original 
parts of Guwen guanzhi, and shows how much it has been modified during 
centuries. Concentrating then on the unique characteristics of Guwen 
guanzhi, made quantifiable by a content analysis, it is demonstrated 
that the anthology manifests a bias towards ”spiritual localism” and 
innate, individualist virtue on the expense of state-defined moral. 
The author argues that Guwen guanzhi suited the self-enlightenment 
needs of the rising middle-class in its own time and has the potential 
to undermine monolithic orthodoxy even in today’s China.

This work is approved as a Licentiate Thesis in East Asian Studies 
(Sinology) by the Faculty of Humanities, University of Helsinki, in 
June 2009. It complements the series of critical translations into 
Finnish from Guwen guanzhi, published in the form of a trilogy in 2005– 
2008 by the Gaudeamus Helsinki University Press.


*****
Kirsti Ekonen & Sanna Turoma (toim.): Venäläisen kirjallisuuden 
historia (S2010 tulossa)
Venäläisen kirjallisuuden historia on ensimmäinen suomenkielinen 
johdatus venäläisen kirjallisuuden tuhatvuotiseen historiaan. 
Venäläistä kirjallisuushistoriaa tarkastellaan laajassa 
yhteiskunnallisessa viitekehyksessä. Samalla teos avaa näkökulmia nyky- 
Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Runsas kuvitus ja selkeät tietolaatikot elävöittävät 
kirjallisuushistoriallista kertomusta ja helpottavat asioiden 
jäsentämistä. Teos sopii sekä yleiseksi hakuteokseksi että oppikirjaksi.

FT Kirsti Ekonen (Helsingin yliopisto) on perehtynyt venäläiseen 
modernismiin ja venäläiseen naiskirjallisuuteen sekä suomalais- 
venäläisiin kulttuurisuhteisiin. FT Sanna Turoma toimii tutkijana 
Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja on opettanut 
venäläistä kirjallisuutta mm. Helsingin yliopiston taiteen tutkimuksen 
laitoksella.


*****
Jari Eerola: Uusi ylioppilastalo (S2010 tulossa)
Uusi ylioppilastalo on enemmän kuin pelkkä rakennuksen historia. Se 
kertoo talon käyttäjistä osakunnista liikevuokralaisiin ja talon 
asukkaisiin. Samalla se on kuvaus kaupunkirakenteen muutoksesta, 
arkkitehtuurista, liike-elämästä ja Helsingin muuttumisesta. Uudesta 
ylioppilastalosta on seurattu tätä muutosta aitiopaikalta – kaupungin 
ytimestä.


*****
Rani-Henrik Andersson & Markku Henriksson: Intiaanit (S2010 tulossa)
Teos on yleisesitys Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista ja se kattaa 
intiaanien historian varhaisimmista ajoista nykypäivään saakka. Se 
esittelee Yhdysvaltain ja Kanadan intiaanipolitiikkaa sekä 
intiaanikansojen ja valkoisten suhteita varhaisimmista kontakteista 
2000-luvulle saakka. Teos osoittaa, etteivät intiaanit suinkaan ole 
kuolleet sukupuuttoon. Se esittelee laajasti eri intiaanikansojen 
kulttuureja, tapoja, uskomuksia ja historiaa myös heidän omasta 
näkökulmastaan.

Rani-Henrik Andersson on Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan 
tutkimuksen dosentti, jonka erityisala on tasankointiaanien kulttuuri 
ja yhteiskunnat. Markku Henriksson on Helsingin yliopiston 
Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas -professori, jonka 
erityiskiinnostuksen kohteisiin kuuluvat mm. Yhdysvaltain ja Kanadan 
intiaanipolitiikka ja -lainsäädäntö. Hän on kirjoittanut lukuisia 
kirjoja ja artikkeleita Yhdysvaltain ja Kanadan historiasta, 
politiikasta ja kulttuurista.


*****
Tacitus: Taistelu keisarivallasta (S2010 tulossa)
Cornelius Tacitus (n. 55–120) oli roomalainen senaattori ja 
historioitsija, jota pidetään eräänä huomattavimmista roomalaisista 
kirjailijoista. Tacituksen teos Historiae kuvaa Rooman historiaa 
vuodesta 69 vuoteen 96. Siitä on säilynyt kaikkein dramaattisin osa: 
ajanjakso, jolloin Roomaa hallitsivat lyhyen aikaa keisarit Galba, 
Otho ja Vitellius sekä Vespasianuksen valtakausi alkoi.

Teksti on mukaansatempaavaa kuin historiallisessa romaanissa: 
tapahtumapaikat vaihtuvat Juudeasta Britanniaan ja Germaniasta Pohjois- 
Afrikkaan, ja näkökulma siirtyy sujuvasti yksilöiden teoista 
kokonaisiin sotajoukkoihin. Samalla Tacitus analysoi kiinnostavasti 
valtaa ja sen käyttäjiä. Teos kuvaa monikulttuurisen Rooman 
valtakunnan kansalaisten käsityksiä ja ennakkoluuloja ja 
havainnollistaa näin roomalaisen sääty-yhteiskunnan todellisuutta 
ainutlaatuisella tavalla. Historiankirjoituksen klassikkoihin kuuluva 
teos ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa suomeksi.


*****
Helena Hallenberg & Irmeli Perho: Ruokakulttuuri islamin maissa (S2010 
tulossa)
Ruokakulttuuri islamin maissa avaa kiehtovia näkymiä laajaan 
ruokakulttuuriin. Teos kertoo, miten alun perin yksinkertainen 
ruokakulttuuri kehittyi hienostuneeksi kulinarismiksi ja miten eri 
ruoka- ja nautintoaineita on käytetty ja käytetään niin beduiinien 
leirinuotiolla kuin keskiajan hallitsijoiden pöydässä ja nykypäivän 
aterioilla, juhlia unohtamatta.

Teos esittelee myös Suomen muslimien kuten tataarien, kurdien ja 
somalien ruokakulttuurien kirjoa. Islamin maiden kautta on maapallon 
laidalta toiselle välittynyt niin yksittäisiä ruoka-aineita kuin 
ruokalajejakin: nautintoaineista tunnetuin on kahvi, jota ensimmäisinä 
joivat suufimystikot. Liitteenä on kokoelma makuhermoja hiveleviä 
reseptejä Marokosta Kiinaan.Teoksen äärellä viihtyy jokainen, joka 
haluaa ymmärtää islamin maiden ruokakulttuurin monia merkityksiä ja 
kulttuurien välisiä yhteyksiä – niin ruoasta kiinnostunut herkuttelija 
kuin ruoka-alan ammattilainenkin.


*****
Antti Oulasvirta (toim.): Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus (S2010 
tulossa)
Tietotekniikka on yksi nopeimmin kehittyvistä ja merkittävimmistä 
teollisuudenaloista. Yhä useammin sen keskeiset ongelmat liittyvät 
ihmiseen. Mitä ihmiset ovat valmiita hyväksymään? Miten kehittää 
tietotekniikasta ihmisille paremmin käytettävää? Miten pitkälle 
tietotekniikan kehitys voi mennä?

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksessa selvitetään 
vuorovaikutteisten tietokonejärjestelmien suunnittelua, arviointia ja 
toteutusta ihmisten käyttöä varten sekä näihin liittyviä merkittäviä 
ilmiöitä. Tieteenalan tehtävä on tunnistaa tietotekniikassa ja 
käyttötilanteissa sellaisia ominaisuuksia, jotka on otettava huomioon 
laitteita suunniteltaessa. Tavoitteena on myös selvittää, kuinka 
teknologiaa voitaisiin suunnitella paremmaksi.
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus on tietotekniikan alan kaivattu 
perusteos.


*****
Juho Saari (toim.): Hyvinvointi (S2010 tulossa)
Hyvinvointi on eräs yhteiskuntatieteen ja -politiikan 
avainkäsitteistä, mutta sitä lähestytään useilla eri tavoilla. 
Hyvinvointi-teoksessa kartoitetaan hyvinvointitutkimuksen 
yhteiskuntafilosofiset ja -tieteelliset perusteet, tarkastellaan 
hyvinvointitutkimuksen eri suuntausten historiaa sekä arvioidaan 
hyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia. Tarkastelun kohteena on muun 
muassa BKT:lle vaihtoehtoiset yhteiskunnallisen kehityksen, 
mittaustavat, hyvinvoinnin hyvät ja huonot syklit sekä onnellisuus ja 
siihen vaikuttavat tekijät. Uusina avauksina tarkastellaan muun muassa 
arjen hyvinvointia, tahdonheikkouden ongelmia, yhteisöllisyyttä sekä 
ympäristön merkitystä hyvinvoinnin lähteenä.

Teos on tarkoitettu kaikille hyvinvoinnista kiinnostuneille. Se 
soveltuu oppikirjaksi sekä yliopistoihin että ammattikorkeakouluihin. 
Teoksen kirjoittajat ovat tunnettuja suomalaisia talous- ja 
yhteiskuntatieteilijöitä sekä filosofeja.

****
Susanna Lindberg (toim.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan
Saksalaisen filosofin Georg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770-1831) teos 
Hengen fenomenologia on yksi filosofian historian 
vaikutusvaltaisimmista teoksista. Sen haastavana lähtöajatuksena on, 
että filosofisen ajattelun alkuperänä ja päämääränä on inhimillinen, 
historiallinen kokemus eikä mikään abstrakti ideamaailma. Siksi 
filosofiaan kuuluvat kaikki todellisuuden alueet: elämä ja kuolema, 
tieto ja erehdys, tiede ja taide, uskonto ja politiikka.

Hengen fenomenologiaa on tulkittu paljon ja mitä moninaisimmilla 
tavoilla. Sen teemoja ovat kehitelleet lähes kaikki 1900-luvun 
tärkeimmät filosofiset ajatussuunnat: fenomenologia, Frankfurtin 
koulukunta, marxilaisuus, eksistentialismi, dekonstruktio, 
feministinen filosofia ja analyyttinen filosofia. Teoksessa eturivin 
suomalaisasiantuntijat tarjoavat filosofian harrastajille, 
opiskelijoille ja tutkijoille selkeän yleisesityksen Hegelin vaikeaksi 
tunnetusta kirjasta.