[H-verkko] CFP: Historieskrivning i Norden etter 1970 =?UNKNOWN?Q?Troms=F8?= 2011

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 20 12:56:37 EEST 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Historieskrivning i Norden etter 1970 Tromsø 2011 

Ved Det 27. Nordiske Historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011 vil
en halvdagssesjon diskutere historieskrivningen i Norden etter 1970
med utgangspunkt i en tese om historieskrivningens fragmentering.
1970-tallet innvarslet en rekke transformasjoner i historieskrivingen
og på det grunnlag har man ansett de følgende tiårene som en
oppbruddstid i historiefaget. Endringene det siktes til med
merkelappen ”fragmentering” er av ulik art: På den ene siden siktes
det til en institusjonell oppdeling av historiens emne i ulike
historiografiske sub- eller bindestreksdisipliner. På den andre siden
har man med ”fragmentering” siktet til et epistemologisk nivå, der en
forestilling om én koherent Historie har blitt problematisert. Et
ytterligere utviklingstrekk, som historiefaget deler med andre
humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, er de
vitenskapsteoretiske ”vendingene” som har gjort seg gjeldende med
større og mindre styrke i akademia – fra 1960-årenes
positivismekritikk til de poststrukturalistiske språklige vendingene
på 1980- og 1990-tallet. Disse tendensene i utviklingen av
historieskrivning siden 1970 har sammen ført til at spørsmål om
fragmentering og enhet gjentatte ganger har blitt satt på
dagsordenen. Denne problematikken kan bl.a. knyttes til den økende
oppmerksomheten om historieskrivningens form, en tendens til å
tematisere og problematisere det å skrive historie. Fragmenteringen
har av mange blitt sett som indikatorer på en nedbygging av felles
faglige offentligheter, eller en felles fagspesifikk samtale, og
følgelig som en beklagelig trend. På den andre siden kan en slik
utvikling også forstås som en positiv utvikling i retning av et mer
pluralistisk og mangfoldig historiefag. 

I denne sesjonen ønsker vi å diskutere hvordan slike fragmenterings-
eller pluraliseringstendenser har artet seg i nasjonale,
syntetiserende fortellinger om de ulike nordiske landene, og innenfor
ulike historiografiske subdisipliner – for eksempel kvinne- og
kjønnshistorie, minoritetshistorie, vitenskapshistorie og
sosialhistorie – i de nordiske land. Finnes det fellestrekk i måten
historikerne innen ulike bindestreksdisipliner skriver på? Endres
historikernes tekster innenfor felles tematiske felt transnasjonalt i
tråd med ”vendingene”, på tvers av nasjonale grenser og eventuelle
nasjonale historiografiske tradisjoner? 

Vi inviterer alle interesserte til å sende inn forslag på bidrag til
sesjonen innen 31. august 2010. Tittel og abstract kan sendes til
Teemu.Ryymin at uni.no. Medarrangører for sesjonen er Christhard
Hoffmann og Svein Atle Skålevåg (Universitetet i Bergen). 

Sesjonen springer ut fra det strategiske instituttprosjektet
”Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskriving etter 1970” ved
Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap,
Universitetet i Bergen, Uni Rokkansenteret og Senter for
middelalderstudier. 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Teemu Ryymin <Teemu.Ryymin at uni.no>
Ilmoitus vanhentuu: 01.09.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://