[H-verkko] Arvosteltavaksi: Vastapainon syksyn 2009 kirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
To Syys 17 14:14:20 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Vastapainon syksyn 2009 uutuuksia

Weber Max
Vastapainon syksyn 2009 uutuuksia

Weber Max
Tiede ja politiikka - kutsumus ja ammatti
Alkuteos Wissenschaft als Beruf sekä Politik als Beruf
Suomentanut: Hietaniemi Tapani, Hannula Risto
Johdanto: Tapani Hietaniemi

Viime vuosisadan merkittävin yhteiskuntatieteilijä Max Weber piti 
välittömästi ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaksi tärkeää 
maailmankatsomuksellista luentoa. Ne olivat Tiede kutsumuksena ja 
ammattina ja Politiikka kutsumuksena ja ammattina.

Tiede kutsumuksena ja ammattina alkaa tieteilijän työn ulkoisten 
ehtojen kuvaamisesta, mutta laajenee kuvaamaan tieteen merkitystä 
modernin ihmisen elämän – ja kuolemankin kannalta.

Politiikka kutsumuksena ja ammattina kertoo sekä nykyaikaisen valtion 
ja politiikan alueen muodostumisesta länsimaissa että politiikkaan 
osa- tai täysaikaisesti antautuvien ihmisten keskeisistä moraalisista 
ja maailmankatsomuksellisista valinnoista. Max Weberin mukaan me 
kaikki olemme ainakin osapäiväpoliitikkoja!

Kirjaa suositellaan kaikille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta 
ja tieteestä ammattina sekä politiikan ja tieteen merkityksestä 
modernille ihmiselle.

****
Polanyi Karl - Suuri murros. Aikakautemme poliittiset ja 
taloudelliset juuret

Unkarilaissyntyisen taloushistorioitsija Karl Polanyin (1886-1964) 
tunnetuin teos on vuonna 1944 julkaistu Suuri murros, josta ajan 
mittaan on tullut talous- ja yhteiskuntatieteiden moderni klassikko. 
Maailman globalisoituessa teos on edelleen ajankohtainen. Polanyin 
mukaan 1700-luvun lopun Englannissa tapahtui "suuri murros", joka 
myöhemmin levisi ympäri maailman. Pappien, sotilaiden ja poliittisen 
vallan hallitsema maailma vaihtui kauppiaiden maailmaksi, jossa 
markkinoiden logiikka alkoi tunkeutua kaikkialle. Kysymys oli ennen 
kaikkea kulttuurisesta murroksesta. Ihminen, luonto ja vaihdon 
välineet saivat taloustieteen kehyksessä uudet tulkinnat palkkatyönä, 
raaka-aineena ja pääomana. Murroksen seuraukset olivat niin ankaria, 
että vastareaktiona syntyivät niin työväenliike, sosialismi ja kuin 
ajan myötä uusi hyvinvointivaltion mallikin. Elämme edelleen 
kauppiaiden maailmassa. Polanyin klassinen teos on tänäänkin 
ensiarvoisen tärkeä apuväline yrittäessämme ymmärtää, mitä 
horisontteja siinä kuvattu uusi maailma on avannut ja mitä puolestaan 
sulkenut.
****
Hacking Ian
Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?
Alkuteos The Social Construction of What?
Suomentanut Koskinen Inkeri

Sosiaalisesta konstruktionismista on useissa yhteiskunta- ja 
humanistisissa tieteissä tullut parinkymmenen viime vuoden aikana 
suosittu lähestymistapa. Monet tutkijat eivät kuitenkaan näytä olevan 
täysin selvillä siitä, mitä filosofisia ja poliittisia seurauksia 
heidän julistautumisellaan (sosiaalisiksi) konstruktionisteiksi 
oikeastaan on. Kyse on pitkälti tieteen peruskysymyksistä: miten 
tietoa voidaan saada ja mitä on totuus?

Sosiaalisen konstruktionismin pätevyyteen liittyen Ian Hacking haluaa 
kysyä, mitä oikein konstruoidaan: tosiasioita, todellisuutta, 
sukupuolta vaiko kenties todellisuuden pieniä osasia, vaikkapa 
kvarkkeja. Tätä pohtiessaan Hacking ottaa esimerkkejä useilta 
tieteenaloilta, muun muassa antropologiasta, psykologiasta, 
geologiasta ja fysiikasta. Hänen päämääränään ei ole ”lopullinen 
totuus”, vaan eri osapuolten kantojen analysoiminen ja tiedon 
luonteesta käydyn keskustelun selkeyttäminen.

Ian Hacking (s. 1936) on kanadalainen filosofian professori, joka on 
tunnettu monista tieteen filosofiaa, kielifilosofiaa ja 
todennäköisyysteoriaa koskevista teoksistaan. Hän toimii professorina 
sekä Toronton yliopistossa että Collège de Francessa Pariisissa

****
Suoranta Anu
Halvennettu työ

Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä 
työmarkkinakäytännöissä
Säännöllisen epäsäännöllinen työ tuottaa taloudellista ja sosiaalista 
turvattomuutta sekä työtätekeviä köyhiä. Onko se aivan uutta? 
Tarkastelemalla työelämää pidemmällä aikavälillä kyseenalaistuu 
ajatus siitä, että vakaasta työelämästä ollaan nyt globalisaation 
myötä siirtymässä uuteen ja ennennäkemättömään epävakauden aikaan. 
Työsuhteiden historiallisessa tarkastelussa 2000-luvun 
pätkätyösuhteiden yleisyys ei näyttäydy uutena ilmiönä, vaan edelleen 
sukupuolia hierarkisoivana työmarkkinakäytäntönä.

Tutkimus on analyysi työehtosopimuksettoman työnteon sääntelystä ja 
hallinnasta. Siinä asetetaan nykyiset työelämän kehitystrendit ja 
historiallis-empiirinen aineisto vuoropuheluun keskenään. Työnantajan 
intressinähän ennen ja nyt on ollut pitää työelämän aloite pois 
ammattiyhdistysliikkeeltä. Teoksessa keskeisenä tarkastelun kohteena 
olevat 1920- ja 30-luvun naisten työsuhteet haastavat kysymään, millä 
edellytyksillä suomalaisessa työmarkkinahistoriassa voidaan 
ylipäätään puhua sopimusten turvasta, taatun toimeentulon 
varmistavasta jokapäiväisestä palkkatyöstä ja vakaista ansioista. 
Palkkatyö ei aina ole synonyymi ”hyvälle työlle”, joka takaa 
tekijälleen toimeentulon.

Maailmansotien välisen ajan ja 2000-luvun työelämän suhteiden 
kontrastointi lisää ymmärrystä työelämän muutoksesta. Nykyisyydessä 
on läsnä menneisyydessä tehtyjä valintoja ja toimintaa ohjaavia 
ajattelumalleja. Halvennettu työ antaa hyviä välineitä ymmärtää tämän 
päivän työmarkkinasuhteiden logiikkaa.
****
Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa
Toimittanut Ojala Hanna, Palmu Tarja, Saarinen Jaana

Elämme elinikäisen oppimisen aikakautta ja vietämme runsaasti aikaa 
erilaisissa koulutusinstituutioissa. Koulutuksesta onkin muodostunut 
yksi keskeinen kenttä, jossa käsitykset itsestä sekä omista 
toiminnallisista mahdollisuuksista rakentuvat. Mutta miten 
koulutuksen arjessa tytöille ja naisille, pojille ja miehille 
asetetut odotukset muokkaavat ymmärrystä kyvyistä ja osaamisesta, 
siis toimijuudesta?

Tässä kirjassa kasvatus- ja yhteiskuntatieteilijät erittelevät 
koulutusta sukupuolen ja toimijuuden käsitteiden avulla. He etsivät 
vastauksia muun muassa kysymyksiin: miten sukupuoli kytkeytyy 
päiväkodin, peruskoulun ja yliopiston arkeen ja niissä opiskelevien 
ja työtään tekevien toimintaan? Miten sukupuolistunut toimijuus 
muotoutuu? Entä millaisia ilmiasuja se saa koulutuksen erilaisissa 
konteksteissa? Arkea tutkimalla päästään käsiksi muun muassa niihin 
tapoihin, joilla eroja tuotetaan erilaisten luokittelujen ja 
itsestään selvinä pidettyjen ”totuuksien” pohjalta.

Kirja on suunnattu koulutuksen, sukupuolen ja toimijuuden 
kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille ja opiskelijoille. Se 
soveltuu oppikirjaksi erityisesti kasvatustieteiden, 
yhteiskuntatieteiden ja naistutkimuksen opintoihin. Teos tarjoaa myös 
laajemmalle yleisölle tuoreita näköaloja koulutuksen kysymyksiin.

****
Meskus Mianna
Elämän tiede
Tutkimus lääketieteellisestä teknologiasta, vanhemmuudesta ja perimän 
hallinnasta
Teos esittelee tutkimustietoa elämästä lääketieteellisen 
vallankumouksen aikakaudella. Geenitutkimuksen myötä ihmisen 
perimästä on tullut kasvavan kiinnostuksen ja säätelypyrkimysten 
kohde. Kysymys elämän hallinnasta perimän tasolla ei kuitenkaan ole 
uusi. Ihmisen perimän ongelma on synnyttänyt yli sadan vuoden ajan 
tieteellisiä, poliittisia ja populaareja keskusteluja, oli sitten 
puhe rotujen alkuperästä, väestön laadusta tai yksilöiden 
normaaliudesta ja poikkeavuudesta.

Kirjan lähtöajatuksena on pohtia kriittisesti käsityksiä ihmisen 
biologisista ominaisuuksista ja niiden tieteellis-teknologisesta 
hallinnasta. Siinä seurataan perinnöllisyyslääketieteen historiaa 
1900-luvulla, valotetaan rotuhygienian ja nykygenetiikan 
kiistanalaista suhdetta sekä analysoidaan vanhempien 
valintatilanteita sikiöseulontojen äärellä. Kirja osoittaa, millä 
tavoin lääketieteellinen tieto ja teknologia muovaavat vanhemmuutta – 
erityisesti äitiyttä ja naisten ruumiillisuutta. Tähän liittyy sekä 
eettisiä ongelmia että uusia elämänhallinnan mahdollisuuksia.

Teos on suunnattu lääketieteen historiasta, sosiologiasta ja 
etiikasta kiinnostuneille. Se soveltuu koulutukseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä lääketieteen aloilla. Kirjan ote on 
aikalaisanalyyttinen, ja siksi se sopii myös laajemmin nykyajan 
erityisluonteesta kiinnostuneille lukijoille.

****
Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta
Toimittanut
Alanen Leena, Karila Kirsti

Lasta ja lapsuutta koskevat kulttuuriset tulkinnat vaativat 
päivitystä. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset lapsuuteen on 
huomattu. Sen sijaa vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten nämä 
muutokset vaikuttavat itse lasten elämään. Tarvitaan 
ammattikäytäntöjen ja sosiaalisten kumppanuuksien kehittämistä, jotta 
lasten oikeudet osallistua, vaikuttaa ja saada mielipiteensä 
kuuluviin toteutuisivat.

Kirjoittajat käsittelevät laajasti ja monitasoisesti sitä, kuinka 
suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti 
päiväkotiympäristössä. Millaista lapsuuden mallia lapsille tarjotaan 
kasvatusideologioissa, instituutioiden käytännöissä tai 
ammatillisuutta rakentavissa oletuksissa ja odotuksissa? Miten lapset 
kokevat tämän heille ”annetun” lapsuuden, oman asemansa ja 
toimintamahdollisuutensa? Lapset eivät vain kyseenalaista heille 
annettua lapsuuden järjestystä ja sen perusteluja, vaan he myös 
tekevät luovaa vastarintaa, hakevat aukkoja instituutioiden 
rakenteista ja ideologisista järjestyksistä ja luovat oman 
toimintakulttuurinsa. Teoksessa esitellään myös lapsuutta koskevaa 
tutkimusta sekä valotetaan lapsuudentutkimuksen antia 
varhaiskasvatuksen käytännöille.

Kirja on suunnattu lapsuuden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 
tutkijoille ja opiskelijoille. Kirjan kirjoittajat työskentelevät 
kasvatustieteen, kulttuurihistorian, maantieteen, psykologian, 
sosiaalipsykologian, sosiologian ja varhaiskasvatustieteen alueilla.

****
Hoiva - tutkimus, politiikka ja arki
Toimittanut Anttonen Anneli, Valokivi Heli, Zechner Minna

Hoiva on tuttu ja arkinen asia. Monilla on omakohtaisia kokemuksia 
hoivan saamisesta ja omien lastensa, partnerinsa tai vanhempiensa 
hoivaamisesta tai hoivapalveluiden käytöstä. Hoiva tuottaakin 
laajasti hyvinvointia yksilöille ja yhteisölle. Vaikka hoiva on aina 
ollut välttämätön osa ihmisten elämää, vasta 1980-luvulla siitä tuli 
keskeinen teoreettinen ja poliittinen kysymys. Aivan viime vuosina 
hoivasta on tullut myös tärkeä julkisen keskustelun aihe.

Tämä kokoelma muodostaa akateemisesti painavan, mutta silti hyvin 
ajankohtaisen puheenvuoron hoivan maailmasta. Yhtäältä kirja piirtää 
terävän kuvan hoivatutkimuksen ja hoivapolitiikan kehityskaarista ja 
nykysuunnista. Toisaalta kirjoittajat kuvaavat elävästi hoivan arkea 
ja hoivakäytäntöjä haastatteluihin ja esimerkkeihin tukeutuen. 
Kirjoituksissa tulevat esiin niin hoivan teoreettiset kysymykset, 
hoivapolitiikan muutos kuin myös ne ristiriidat, joita hoivan arki ja 
sosiaalipoliittiset järjestelmät tuottavat.

Teos on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys hoivasta ja 
hoivapolitiikasta. Se on kirjoitettu opiskelijoille, tutkijoille, 
hoiva-alalla työskenteleville ja kaikille niille, jotka ovat 
kiinnostuneita paitsi hoivasta myös ihmisten välisestä auttamisesta 
ja tuesta, hyvinvoinnin tuottamisesta, sosiaalipolitiikasta ja 
laajemminkin yksilön ja yhteiskunnan välisistä suhteista.
***
Tabujen kahleet
Toimittanut
Laitinen Merja, Pohjola Anneli
Tabut kantavat sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Ne sisältävät 
ristiriitoja, paradokseja ja myyttisiä käsityksiä. Usein ne liitetään 
yhteen kieltojen ja uskonnon, sairauden ja kuoleman, inhon, pelkojen 
ja avuttomuuden kanssa. Kuitenkin myös positiiviset asiat ja 
hyvänolon tunteet voivat olla tabuja. Teos analysoi tabujen 
monimuotoisuutta erilaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä ja sitä, 
miten ne vaikuttavat auttamis työssä ja kohtaamisissa. Mitä ovat 
nykyisen epävarmuuden ajan tabut – mistä ne syntyvät ja mitä ne 
tuottavat?

Teoksessa tarkastellaan, miten hyväksyttyyn ja torjuttuun 
kiinnittyviä tabuja saman aikaisesti sekä varjellaan että 
kavahdetaan. Kirjoittajat käsittelevät vaiettua ja kiellettyä, kuten 
väkivaltaa, homoseksuaalisuutta, seksityötä ja itsemurhaa, mutta 
osoittavat myös arkisiin ilmiöihin, esimerkiksi sosiaalisiin 
ongelmiin ja kilpailukyky-yhteiskuntaan piiloutuvia moraalisia ja 
eettisiä jännitteitä.

***
Pietikäinen Sari, Mäntynen Anne
Kurssi kohti diskurssia

Diskurssintutkimus perustuu ajatukseen kielen ja sosiaalisen 
toiminnan yhteenkietoutuneisuudesta – miten ja mitä asioita kielellä 
tehdään. Kurssi kohti diskurssia tarkastelee tätä kielen käytön ja 
sosiaalisen toiminnan suhdetta eri näkökulmista tarjoten ajantasaisen 
ja kiehtovan johdatuksen diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin 
käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin. Mitä diskurssin käsitteellä 
tarkoitetaan ja miten siihen liittyvät konteksti, kielelliset 
resurssit, diskurssit ja genre? Entä millainen on 
diskurssintutkimuksen analyysiprosessi?

Teos antaa perustiedot diskurssintutkimuksesta ja sen soveltamisesta, 
tavoitteenaan myös jakaa diskurssintutkijoiden hiljaista tietoa. 
Mukana on runsaasti käytännön esimerkkejä kielenkäytöstä sellaisena 
kuin sen arjessa kohtaamme: mediassa ja mainoksissa, kuvissa ja 
kertomuksissa, kotona ja töissä.

Kirja on suunnattu diskurssintutkimuksesta kiinnostuneille 
opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille. Se soveltuu oppikirjaksi 
yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin erityisesti kielen-, 
viestinnän- ja kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja 
kasvatustieteiden opintoihin.