[H-verkko] CFP: Suomi ja =?UNKNOWN?Q?Ven=E4j=E4?= 1800-luvulla - Finland och Ryssland under 1800-talet - Finland and Russia in the Nineteenth Century

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Elo 26 13:51:08 EEST 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Suomi ja Venäjä 1800-luvulla - Finland och Ryssland under 1800-talet
- Finland and Russia in the Nineteenth Century

ESITELMÄKUTSU - CALL FOR PRESENTATIONS

Saa lähettää edelleen - Får vidarebefordras - Feel free to forward 

(CFP på svenska, se nedan - CFP in English, see below)


* * * * *

Esitelmäkutsu

1800-luvun tutkimuksen verkosto
2. vuosikonferenssi
2010

SUOMI JA VENÄJÄ 1800-LUVULLA

Helsinki 11.2.-12.2.2010

Suomi kuului Venäjän keisarikuntaan yli sata vuotta, mutta
suuriruhtinaskunta on yleensä pyritty näkemään mahdollisimman
autonomisena ja itseriittoisena osana valtakuntaa. Suomalaisiin ja
suomalaisuuteen Venäjällä tai venäläisiin ja venäläisyyteen Suomessa
ei aina ole kiinnitetty huomiota. 1800-luvun tutkimuksen verkosto
haluaa nostaa esiin ne moninaiset suhteet, joita suuriruhtinaskunnan
ja sen emämaan välillä oli. Suomen kansakuntaa ei rakennettu
poliittisessa ja kulttuurisessa tyhjiössä, vaan maan kohtalo oli
pitkälti riippuvainen Venäjästä. Keisarikuntaan saatettiin suhtautua
myönteisesti tai kielteisesti, mutta merkityksetön se ei Suomen
kannalta ollut.

Monitieteinen verkosto toivoo esitelmiä eri tieteenaloilta, kuten
historian, kirjallisuudentutkimuksen, folkloristiikan,
kielentutkimuksen, kansatieteen, taidehistorian, kirkkohistorian ja
tieteenhistorian piiristä. Tavoitteena on saada konferenssin
vieraaksi myös venäläisiä tutkijoita.

Verkosto haastaa 1800-luvun tutkijoita pohtimaan, miten Venäjän ja
venäläisten tai keisarikunnan muiden kansallisuuksien merkitys näkyi
1800-luvulla suuriruhtinaskunnassa ja miten vastaavasti Suomen
vaikutus näkyi Venäjällä. Kielen- ja kansantutkijoiden retket,
valtakunnalliset upseerinurat ja kauppasuhteet, piikominen
Pietarissa, venäläiset sotilaat ja kauppiaat Suomessa, taiteilijoiden
ja tiedemiesten kontaktit, keisarillinen byrokratia ja aristokratia,
työväenliikkeen maanalainen toiminta, hallitsijavierailut ja
kruunajaiset, Inkerinmaan seurakunnat ja suomalaisten käsitykset
Venäjästä sekä venäläisten Suomesta ovat esimerkkejä niistä
ilmiöistä, joissa Suomi ja Venäjä kohtasivat.

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esitelmistä (kesto 20 min) tai
neljän esitelmän istunnoista (kesto 4 x 20 min). Jokaiselle
esitelmälle varataan myös 10 minuuttia keskusteluaikaa. Työkielinä
ovat suomi, ruotsi ja englanti. Ehdotukset esitelmistä ja istunnoista
lähetetään verkoston koordinaattorien sähköpostiin
(1800.koordinaattorit at gmail.com). Ehdotuksen pituus ei saa ylittää
yhtä A4-sivua. Sisällytä ehdotukseesi: 1) esitelmäsi otsikko ja
tiivistelmä sen sisällöstä (tiivistelmää ei julkaista), 2) nimesi, 3)
oppiarvosi (tai dosentuuri/professuuri), 4) edustamasi oppiala, 5)
yliopistosi tai muu yhteisösi sekä 6) yhteystietosi (sähköpostiosoite
ja puhelinnumero).

Esitelmäehdotus tulee lähettää viimeistään 1.11.2009. Ehdotuksien
hyväksymisestä ilmoitetaan joulukuun alussa (tilasyistä johtuen
esitelmämäärä on rajoitettu).

Järjestelytoimikunta:
FM Jens Grandell (historia), dos. Kristiina Kalleinen (poliittinen
historia), FT Ossi Kokko (suomen kieli), FT Minna Maijala (kotimainen
kirjallisuus) ja FM Alex Snellman (Suomen ja Pohjoismaiden historia).

Esitelmäehdotukset ja tiedustelut:
1800.koordinaattorit at gmail.com

Verkoston kotisivu:
http://groups.google.fi/group/1800-luku


* * * * *

Call for Presentations

Nätverket för 1800-talsstudier
2:a årskonferensen
2010

FINLAND OCH RYSSLAND UNDER 1800-TALET

Helsingfors 11.2.-12.2.2010

Finland var en del av kejsardömet Ryssland i över hundra år. Trots
det har man ofta strävat efter att betrakta storfurstendömet som en
autonom och självtillräcklig del av riket. Finländare och finskhet i
Ryssland eller ryssar och ryskhet i Finland har inte tillägnats någon
större uppmärksamhet. Nätverket för 1800-talsstudier vill lyfta fram
de mångfacetterade förbindelserna som fanns mellan storfurstendömet
och dess moderland. Den finländska nationen byggdes inte i ett
politiskt och kulturellt vakuum, utan landets öde var i hög grad
beroende av Ryssland. Förhållningssättet till kejsardömet kunde vara
positivt eller negativt, men betydelselöst var kejsardömet inte ur
finländsk synvinkel.

Det tvärvetenskapliga nätverket ser fram emot föredrag från olika
vetenskapsområden, t.ex. från historia, litteraturforskning,
folkloristik, språkforskning, etnologi, konsthistoria, kyrkohistoria
och vetenskapshistoria. Målsättningen är att även få ryska forskare
som deltagare i konferensen.

Nätverket utmanar alla 1800-talsforskare att dryfta hur Rysslands och
ryssarnas eller kejsardömets andra nationaliteters betydelse syntes i
1800-talets Finland, och vidare hur Finlands inverkan märktes i
Ryssland. Språkforskarnas och etnografernas resor, riksomfattande
officerskarriärer och handelsförbindelser, pigtjänster i Sankt
Petersburg, ryska soldater och handelsmän i Finland, konstnärernas
och vetenskapsmännens kontakter, den kejserliga byråkratin och
aristokratin, arbetarrörelsens underjordiska verksamhet,
regentbesöken och kröningarna, Ingermanlands församlingar och
finländarnas uppfattningar om Ryssland samt ryssarnas dito om Finland
är exempel på företeelser i vilka Finland och Ryssland möttes.

Vi ber om förslag på enskilda föredrag (längd 20 min) eller på
sessioner bestående av fyra föredrag (längd 4 x 20 min). Till varje
föredrag reserveras även 10 minuter diskussionstid. Arbetsspråken är
finska, svenska och engelska. Förslag på föredrag och sessioner
skickas till koordinatorernas e-post
(1800.koordinaattorit at gmail.com). Förslagens längd får inte
överskrida en A4-sida. Inkludera i förslaget: 1) föredragets rubrik
och en resumé av innehållet (resumén publiceras inte), 2) Ert namn,
3) Er lärdomsgrad (eller docentur/professur), 4) vetenskapsgren som
Ni företräder, 5) Ert universitet eller annat samfund samt 6) Era
kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer).

Föredragsförslaget bör skickas senast 1.11.2009. Om föredragens
accepterande informeras i början av december (p.g.a. orsaker
relaterade till utrymmena är föredragens antal begränsat).

Organiseringskommittén:
FM Jens Grandell (historia), doc. Kristiina Kalleinen (politisk
historia), FD Ossi Kokko (finska språket), FD Minna Maijala (inhemsk
litteratur) och FM Alex Snellman (Finlands och Nordens historia).

Föredragsförslagen och förfrågningar:
1800.koordinaattorit at gmail.com

Nätverkets webbplats:
http://groups.google.fi/group/1800-luku


* * * * *

Call for Presentations

The Finnish Network for Nineteenth-Century Studies
Second Annual Conference
2010

FINLAND AND RUSSIA IN THE NINETEENTH CENTURY

Helsinki, Finland, 11-12 February 2010

Finland was over hundred years (1809-1917) part of the Russian
Empire. However, the Finnish Grand Duchy is usually portrayed as an
autonomous and self-sufficient part of the realm. Finns and Finnish
influence in Russia or Russians and Russian influence in Finland are
often ignored. The Finnish Network for Nineteenth-Century Studies
wants to draw attention to the various relations between the Finnish
Grand Duchy and its mother country Russia. Finnish nation was not
constructed in a political and cultural vacuum: the future of the
country was greatly dependent upon Russia. Finns could perceive
Russia either in positive or in negative terms, but in both cases the
mother country definitely influenced Finland and the Finnish culture.

Our multidisciplinary network calls for presentations on various
fields of study, such as history, literary research, folklore
studies, linguistics, ethnology, art history, church history and the
history of science. We particularly welcome Russian researchers to
share their views.

The network encourages researchers to consider what kind of
significance Russia, Russians or other nationalities of the Empire
had in the Grand Duchy during the nineteenth century and, vice versa,
what was the role of Finland and the Finns in Russia. Linguistic and
ethnographic expeditions, imperial officers' careers, Finno-Russian
trade relations, Finnish domestic servants in Saint Petersburg,
Russian soldiers and merchants in Finland, artistic and scientific
contacts, imperial bureaucracy and aristocracy, underground
activities of the Labour movement, emperors' visits and coronations,
Lutheran parishes in Ingria and Finnish impressions of Russia and
vice versa are examples of Finno-Russian phenomena in the nineteenth
century.

We call for proposals for individual presentations (20 minutes) or
sessions of four presentations (4 x 20 minutes). For each
presentation additional 10 minutes are reserved for discussion. The
conference languages are Finnish, Swedish and English. Please send
the proposal to the network coordinators' e-mail
(1800.koordinaattorit at gmail.com). The proposal should not exceed one
A4 page. Please include in the proposal: 1) the title of the
presentation and an abstract of its main ideas (only the title will
be published on our homepage), 2) your name, 3) your academic degree
(or docent/professor), 4) your field of study, 5) your university or
other community and 6) your contact information (e-mail and phone
number).

Deadline for presentation and session proposals is 1 November 2009.
Notification of acceptances will occur in December 2009 (the number
of presentations is limited).

Organizing committee:
M.A. Jens Grandell (history), Docent Kristiina Kalleinen (political
history), Dr Ossi Kokko (Finnish language), Dr Minna Maijala (Finnish
literature) and M.A. Alex Snellman (Finnish and Nordic history).

Proposals and additional information:
1800.koordinaattorit at gmail.com

Network homepage:
http://groups.google.fi/group/1800-luku


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: 1800-luvun tutkimuksen verkoston koordinaattorit
<1800.koordinaattorit at gmail.com>
Ilmoitus vanhentuu: 05.11.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://groups.google.fi/group/1800-luku