[H-verkko] Työtä: Määräaikainen tutkija Nuorisotutkimusverkostoon

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Marras 9 09:38:06 EEST 2008Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Määräaikainen tutkija Nuorisotutkimusverkostoon

Määräaikainen tutkijan toimi Nuorisotutkimusverkostossa

Nuorisotutkimusverkosto julistaa haettavaksi määräaikaisen tutkijan
toimen Nuoret taiteen tekijöinä -tutkimushankkeeseen, jonka
rahoittajana toimii Suomen Kulttuurirahasto. Tutkija palkataan 1,5
vuodeksi Nuorisotutkimusverkostoon 1.1.2009 alkaen tai sopimuksen
mukaan. Tutkimushankkeen kuvaus löytyy hakujulisteen alta.

Hakijoilta edellytetään laaja-alaista asiantuntemusta hankkeen
keskeisistä teemoista, erityisesti nuoriso- ja taiteen tutkimuksen
näkökulmista. Tutkijan työpanos liittyy erityisesti hankkeen
laadullisen osion toteuttamiseen, minkä vuoksi hakijoilla tulee olla
vankka kokemus erilaisten laadullisten menetelmien käytöstä ja
valmiutta uudenlaisten menetelmien soveltamiseen osana tutkimusta.
Eduksi katsotaan kokemus laadullisten ja tilastollisten menetelmien
yhteiskäytöstä. Hakijoilta edellytetään työtehtäviin soveltuvaa
lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa. Tutkijan peruspalkka on 2800 €.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää työkokemuksen ja
koulutuksen perusteella. Työskentelypaikka sijoittuu
Nuorisotutkimusverkoston Helsingin toimipisteeseen tai sopimuksen
mukaan muuhun soveltuvaan toimipaikkaan Suomessa.
Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää:
1-2 liuskan ideapaperi, joka sisältää hakijan oman ehdotuksen siitä,
miten hän kiinnittyy osaksi tutkimushanketta (teoreettiset,
menetelmälliset, empiiriset, käytännön ulottuvuudet).
ansioluettelo (CV)
kopio tutkintotodistuksesta
mahdolliset suositukset
hakijan yhteys- ja henkilötiedot
Hakemukset pyydetään toimittamaan Nuorisotutkimusverkostoon
viimeistään 10.11.2008 klo 16 osoitteeseen Nuorisotutkimusverkosto,
Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki. Hakemukset voidaan toimittaa
myös sähköisesti osoitteeseen myrsky at nuorisotutkimus.fi. Hakemuksia
ei palauteta.
 
Lisätietoja antaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtaja Leena
Suurpää (leena.suurpaa at nuorisotutkimus.fi, p. 020 755 2650) ja
hankkeen vastaava tutkija Sirkku Kotilainen
(sirkku.kotilainen at cc.jyu.fi, p. 0400 103901). Hakijat voivat
halutessaan pyytää käyttöönsä tutkimushankkeen laajemman
tutkimussuunnitelman Nuorisotutkimusverkostosta.  

Tutkijan valinta tehdään Nuorisotutkimusverkostossa viimeistään
viikolla 49.
 
TUTKIMUSHANKKEEN TIIVISTELMÄ
 
Nuoret taiteen tekijöinä.
Myrsky-hanke tukena nuorten elämässä
 
Nuoret taiteen tekijöinä -hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti sitä,
millaisia muotoja, merkityksiä ja tehtäviä taiteellinen toiminta saa
nuorten erilaisissa elämäntilanteissa. Tutkimuksen tavoitteena on
ymmärtää taiteen tekemisen näkökulmasta nuorten käsityksiä ja
kokemuksia oman identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisesta, arvioida
Suomen Kulttuurirahaston Myrsky-hankkeen vaikuttavuutta nuorten
elämässä sekä kehittää ideoita ja käytäntöjä kulttuuri- ja
nuorisopoliittisen suunnittelun tueksi.
 
Suomalaisessa keskustelussa nuorten hyvinvointia on usein lähestytty
koulutus- ja työmarkkinapainotteisesti tai terveyden näkökulmista.
Tässä tutkimuksessa näkökulma on toinen. Tutkimuksessa keskitytään
taiteen tekemisen merkityksiin ja käytäntöihin, jolloin tarjoutuu
mahdollisuus koetella hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen
osallisuuteen liittyviä käsitteitä ja lähtökohtia. Keskeinen kysymys
on, millainen resurssi taiteellinen toiminta voi olla nuorille paitsi
nuoruusiässä, myös aikuistumisen kynnyksellä, joka on todettu
lukuisissa nuorisotutkimuksissa niin sosiaalisesti, taloudellisesti
kuin kulttuurisesti haastavaksi elämänvaiheeksi. Entä mikä merkitys
on nuorten taiteellisen toiminnan mahdollistavalla yhteisöllä, jossa
tukena toimii ammattitaiteilija?
 
Tutkimuksessa on kolme erillistä osahanketta, joissa tarkastellaan
Suomen Kulttuurirahaston kansallista Myrsky-hanketta eri
näkökulmista.
(1) Taiteellinen toiminta nuorten elämässä -osiossa avataan nuorten
omia kokemuksia ja näkemyksiä taiteen merkityksestä erityisesti
nuorten identiteetin ja hyvinvoinnin kannalta.
(2) Taiteellinen toiminta pedagogisena kohtauspaikkana -osiossa
tarkastellaan sitä, millä tavoin ja ehdoin taideprosesseissa
onnistutaan kohtaamaan nuoret, sekä millainen vuorovaikutus nuorten
ja taiteilijoiden välille muodostuu.
(3) Taiteellinen nuorisotoiminta poliittisena prosessina -osiossa
tuodaan välineitä nuoriso- ja kulttuuripoliittiseen suunnitteluun
sekä onnistuneiden käytäntöjen jalkauttamiseksi.
 
Empiirisesti tutkimuksen pääkohderyhmänä ovat 13–17-vuotiaat, Myrskyn
erilaisiin osahankkeisiin osallistuvat nuoret eri puolilla maata.
Nuoria ja heidän kanssaan työskenteleviä taiteilijoita lähestytään
tilastollisin kyselyin sekä useilla laadullisilla metodeilla.
Lisätietoa Myrskyn hankkeista löytyy Suomen Kulttuurirahaston
Myrsky-sivustolta (www.myrsky.info).
 
Tutkimushankkeen vastaavana tutkijana työskentelee FT, dosentti
Sirkku Kotilainen. Tutkimus on kolmivuotinen, ja se on käynnistetty
keväällä 2008. Tutkimus on Nuorisotutkimusverkoston tutkimusohjelman
Nuorten vapaa-ajan käytännöt ja nuorisotyö Suomessa -yhteistyöhanke
(http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_idu1).

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 11.11.2008
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://